پایان نامه کارشناسی ارشد : نظریه و روال کار در رویکرد بوئن 

موری بوئن مبدع نظریه نظام های خانواده[۱] است و خانواده را یک واحد عاطفی و شبکه ای از روابط در هم تنیده می پندارد که وقتی می توان آن را بهتر درک…

ادامه خواندن پایان نامه کارشناسی ارشد : نظریه و روال کار در رویکرد بوئن