بررسی فقهی و حقوقی حق تملک و حق تصرف زوجه- قسمت ۹

«و کان حقا علینا نصر المومنین» (سوره روم (۳۰)، آیه ی ۴۷) به معنای «ثابتا»؛«و حق القول علی اکثرهم» (سوره یس(۳۶)، آیه ی۷) به معنای «ثبت»؛«و حقت کلمه ربک» (سوره…

ادامه خواندن بررسی فقهی و حقوقی حق تملک و حق تصرف زوجه- قسمت ۹

بررسی فقهی و حقوقی حق تملک و حق تصرف زوجه- قسمت ۱۰

۴-حکم تصرفتصرف از دو بعد تکلیفی و وضعی دارای احکام و آثاری است که ضمن چند محور به آن اشاره میشود.تصرف یا از ناحیه مالک در مال خویش است و…

ادامه خواندن بررسی فقهی و حقوقی حق تملک و حق تصرف زوجه- قسمت ۱۰