پایان نامه با موضوع عوامل اجتماعی تاثیرگذار برافزایش صمیمیت زوج ها

مارس 24, 2020 مدیر 0

گادلین[۱](۲۰۰۰،به نقل ازمظلومی)می گوید:تغییراتی که درجامعه وشخصیت افراد دراثر صنعتی شدن درقرن۱۹به وجودآمد پایه های اجتماعی پیدایش روابط صمیمی مدرن رابناگذاشت.تغییراصلی درواقع شدن محل کارازمحل […]