مقاله علمی با منبع : بررسی فقهی و حقوقی حق تملک و حق تصرف زوجه- قسمت ۱۵

ب-مهر السنه(مهر محمدی):مهری است که حضرت محمد(ص) برای حضرت فاطمه(س) تعیین کردند و آن عبارت از ۲۶۲ مثقال و نیم پول نقره مسکوک بوده است.( مدرس اسفه، ۱۳۸۶، ۳۸)ج- مهرالمثل:ممکن…

ادامه خواندن مقاله علمی با منبع : بررسی فقهی و حقوقی حق تملک و حق تصرف زوجه- قسمت ۱۵