فایل – ارائه راهکاری برای انتخاب و اولویت‌دهی موارد تست رگرسیون مبتنی بر رهیافت …

جدول (۳-۱) نمونه ای از موارد آزمون و خطاهای شناسایی‌شده و هزینه و پوشش ۷۹جدول(۳-۲) ترتیب انتخاب موارد آزمون و اجرای آزمون رگرسیون۷۹جدول( ۳-۳) نمونه‌ی از خطا و دشواری خطا۸۰فصل ۱:…

ادامه خواندن فایل – ارائه راهکاری برای انتخاب و اولویت‌دهی موارد تست رگرسیون مبتنی بر رهیافت …