پایان نامه ارشد رایگان درمورد اکلای)، (مخمر،، دارد.در، استاندارد

No Comments

کوتاهتر از روش سنتی است.میزان رنگ میوه نیز در روش خورشیدی شفافیت بیشتری نسبت به روش سنتی دارد.در ارزیابی میکروبی مشخص شد که نمونه های آون و خورشیدی نسبت به نمونه های سنتی مطابق با... ادامه