مقاله درمورد دانلود کیفیت جامع، مدیریت دانش، مدیریت کیفیت جامع

دسامبر 26, 2018 mitra6--javid 0

……………………………………………11 1-6-1 تعریف نظری یا مفهومی متغیرها ……………………………………………………………………………………..111-7 مدل مفهومی پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………. 14 1-7-1 تعریف متغیرهای بهره وری در مدل مفهومی پژوهش ……………………………………………………. 151-8 تعاریف […]