منابع و ماخذ پایان نامه
جعلی، دام‌گستری، 4/91
Arrow Sign up on background

منابع و ماخذ پایان نامه جعلی، دام‌گستری، 4/91

یوآراِلمیزان اعتبار گواهیدهندهجزئیات موجود در گواهییوآراِل غیرعادی درخواستیوآراِل غیرعادی لنگرکوکی غیرعادیSFH غیرعادیرکورد غیرعادی DNSاستفاده از گواهی SSLبازهدایت صفحات وبXSSپنهان شدن پیوند صفحه با نشانگر موسیوآراِل غیرعادیاستفاده از پنجرههای بالاپَراضافه کردن…

ادامه خواندن
منابع و ماخذ پایان نامه
تحلیل عاملی، تحلیل عامل، روش تحلیل عاملی
Data, DNA, Technology, Internet, Molecular Structure, Blockchain, Black Background

منابع و ماخذ پایان نامه تحلیل عاملی، تحلیل عامل، روش تحلیل عاملی

میانگین جامعه به دست آورد (هومن، 1387). لذا در این پرسشنامه از خبرگان خواسته شده بود برای بیان میزان اهمیت و تأثیر هریک از شاخصها در تشخیص دامگستری، عددی بین…

ادامه خواندن
منابع و ماخذ پایان نامه
تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، بانکداری اینترنتی
A broadhead arrow on a compound bow (hunting bow).

منابع و ماخذ پایان نامه تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، بانکداری اینترنتی

امروزه به علت حجم بالای html در اینگونه رایانامهها، بسیاری از ویروسکشها60 و پادهرزنامهها61، جلوِ آنها را میگیرند که از دید دام‌گستران ضعف این روش محسوب میشود (James, 2005). ج-…

ادامه خواندن
منابع و ماخذ پایان نامه
بانکداری الکترونیکی، بانکداری الکترونیک، بانکداری اینترنتی
Business people hold a tablet, plan and strategy and display virtual holograms of statistics, financial graphs, securities and charts on a dark background. The concept of business growth

منابع و ماخذ پایان نامه بانکداری الکترونیکی، بانکداری الکترونیک، بانکداری اینترنتی

دام‌گستری................................................................ 100جدول 4-12 بخشی از قواعد پایگاه دانش فازیِ سامانه‌ی خبره‌ی فازی-ژولیده.................................................. 112جدول 4-13 نتایج اجرای سامانه‌ی خبره‌ی فازی-ژولیده........................................................................................ 115فهرست شکلهاعنوانصفحهشکل ‏11 روشگان اجرای پژوهش.......................................................................................................................................................... 6شکل 2-1 تغییرات دام‌گستری مبتنی…

ادامه خواندن
منابع و ماخذ پایان نامه
بانکداری الکترونیکی، بانکداری الکترونیک، پایگاه دانش فازی
Rearview of businessman holding briefcase at the end of an arrow as he looks out over big city skyline.

منابع و ماخذ پایان نامه بانکداری الکترونیکی، بانکداری الکترونیک، پایگاه دانش فازی

عنوانصفحه1- کلیات تحقیق.............................................................................................................. 11-1- مقدمه......................................................................................................................................................................... 11-2- معرفی موضوع تحقیق و ضرورت انجام آن........................................................................................................... 21-3- واژه‌های کلیدی تحقیق........................................................................................................................................... 21-4- هدف تحقیق.............................................................................................................................................................. 41-5- فرضیه‌ی تحقیق....................................................................................................................................................... 51-6- روش تحقیق.............................................................................................................................................................. 51-7- محدودیت‌های تحقیق............................................................................................................................................. 81-8-…

ادامه خواندن
مقاله درمورد دانلود
نیروی انسانی، بهره وری نیروی انسانی، مدیریت کیفیت جامع
Three magnifiers against yellow background

مقاله درمورد دانلود نیروی انسانی، بهره وری نیروی انسانی، مدیریت کیفیت جامع

طای معیارSETαp-valueRR2R2تعدیل شدهANOVAFp-valueمتغیر مستقل : مدیریت دانش متغیر وابسته : بهره وری 777/0457/0017/1601/0000/0777/0604/0602/0558/256000/0 همانطور که جدول (4-6) نشان می دهد مقدار احتمال گزارش شده در تحلیل واریانس رگرسیون به منظور…

ادامه خواندن
مقاله درمورد دانلود
مدیریت دانش، توزیع فراوانی، مدیریت کیفیت
http://teekid.com/istockphoto/banner/banner3.jpg

مقاله درمورد دانلود مدیریت دانش، توزیع فراوانی، مدیریت کیفیت

ی بررسی روایی پرسشنامه ها از تحلیل عاملی اصلی از طریق نرم افزار SPSS استفاده شده که نتایج بارهای عاملی یا بعبارتی همبستگی بین سوالات با سازه مربوطه یا عامل…

ادامه خواندن
مقاله درمورد دانلود
مدیریت کیفیت، کیفیت جامع، مدیریت دانش
Direction arrow made of paper with different color background

مقاله درمورد دانلود مدیریت کیفیت، کیفیت جامع، مدیریت دانش

آماری این پژوهش 510 نفر شامل مدیران، سرپرستان، و کارکنان شرکت بوده، و 200 نفر از آنان به عنوان نمونه آماری بطور تصادفی انتخاب شده اند. تمامی فرضیه ها به…

ادامه خواندن
مقاله درمورد دانلود
مدیریت دانش، تعالی سازمانی، تعالی سازمان
Bulb in the maze as a solution that should be found.

مقاله درمورد دانلود مدیریت دانش، تعالی سازمانی، تعالی سازمان

با عنوان مدیریت دانش عاملی برای افزایش بهره وری منابع انسانی گزارش نموده اند که، مدیریت دانش مهمترین عامل موثر در بهره وری منابع انسانی بوده که موجب بالا بردن…

ادامه خواندن
مقاله درمورد دانلود
مدیریت دانش، اقدامات منابع انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد
Business growth and success concept with arrows pointing up as a symbol of rising successful development and businessman in background

مقاله درمورد دانلود مدیریت دانش، اقدامات منابع انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد

عمر و چرخه سازمان، ارزش افزوده، بـــهره وری و توسعه پایدار برای سازمان را پی ریزی کرد. زیرا اصولا" ریشه هر نوع تحول، تغییر و توسعه از منابع انسانی شروع…

ادامه خواندن
مقاله درمورد دانلود
نیروی انسانی، مدیریت کیفیت، مدیریت کیفیت جامع
Elevated View Of Multi Colored Arrows In The Centre Of White Maze

مقاله درمورد دانلود نیروی انسانی، مدیریت کیفیت، مدیریت کیفیت جامع

آن را از یاد ببرند. بنابراین حافظه (سازمانی یا فرد) نیازمند ذخیره، ساماندهی و بازیابی دانش افراد است. معمولا حافظه سازمانی از طریق مستندات مکتوب، پایگاه های داده و دانش…

ادامه خواندن
مقاله درمورد دانلود
مدیریت دانش، کیفیت جامع، مدیریت کیفیت جامع
Businessman hand showing key to success. Problem solving to overcome work obstacles

مقاله درمورد دانلود مدیریت دانش، کیفیت جامع، مدیریت کیفیت جامع

ی را یک فرهنگ و نگرش عقلایی به کار و زندگی دانسته و هدف آن را هوشمندانه تر کردن فعالیت ها برای دستیابی به کار و زندگی بهتر و متعالی…

ادامه خواندن
مقاله درمورد دانلود
مدیریت دانش، مدیریت کیفیت، نیروی کار
Abstract background of spheres and wire-frame landscape.

مقاله درمورد دانلود مدیریت دانش، مدیریت کیفیت، نیروی کار

پدیده های اقتصادی واجتماعی مانند رشد سریع اقتصادی، سطح زندگی، بهبود در موازنه پرداخت ها، تورم و حتی مقدار و کیفیت اوقات فراغت دارد (ابراهیمی مهر،1372). از سوی دیگر اهمیت…

ادامه خواندن
بستن منو