منابع و ماخذ پایان نامه مجموعههای، سامانهی، ژولیده275،

ابی در جدول 4-11 نشان داد سامانه دارای کارایی 88% است و به خوبی میتواند حملات دامگستری در وبگاههای بانکی را تشخیص دهد. اما همانطور که در بخشهای قبلی اشاره…

ادامه خواندن منابع و ماخذ پایان نامه مجموعههای، سامانهی، ژولیده275،

منابع و ماخذ پایان نامه جعلی، دام‌گستری، 4/91

یوآراِلمیزان اعتبار گواهیدهندهجزئیات موجود در گواهییوآراِل غیرعادی درخواستیوآراِل غیرعادی لنگرکوکی غیرعادیSFH غیرعادیرکورد غیرعادی DNSاستفاده از گواهی SSLبازهدایت صفحات وبXSSپنهان شدن پیوند صفحه با نشانگر موسیوآراِل غیرعادیاستفاده از پنجرههای بالاپَراضافه کردن…

ادامه خواندن منابع و ماخذ پایان نامه جعلی، دام‌گستری، 4/91

منابع و ماخذ پایان نامه تحلیل عاملی، تحلیل عامل، روش تحلیل عاملی

میانگین جامعه به دست آورد (هومن، 1387). لذا در این پرسشنامه از خبرگان خواسته شده بود برای بیان میزان اهمیت و تأثیر هریک از شاخصها در تشخیص دامگستری، عددی بین…

ادامه خواندن منابع و ماخذ پایان نامه تحلیل عاملی، تحلیل عامل، روش تحلیل عاملی

منابع و ماخذ پایان نامه فازی، زبانی، عضویت

سط توابعِ عضویت نشان داده شده در شکل 3-4، مشخص شده‌اند. شکل 3-4 تابع عضویت برای واژه "بالا" و "کم" در مثال اتومبیلحداکثر تعداد قواعد فازی در پایگاه قواعد فازی…

ادامه خواندن منابع و ماخذ پایان نامه فازی، زبانی، عضویت

منابع و ماخذ پایان نامه تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، بانکداری اینترنتی

امروزه به علت حجم بالای html در اینگونه رایانامهها، بسیاری از ویروسکشها60 و پادهرزنامهها61، جلوِ آنها را میگیرند که از دید دام‌گستران ضعف این روش محسوب میشود (James, 2005). ج-…

ادامه خواندن منابع و ماخذ پایان نامه تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، بانکداری اینترنتی

منابع و ماخذ پایان نامه بانکداری الکترونیکی، بانکداری الکترونیک، بانکداری اینترنتی

دام‌گستری................................................................ 100جدول 4-12 بخشی از قواعد پایگاه دانش فازیِ سامانه‌ی خبره‌ی فازی-ژولیده.................................................. 112جدول 4-13 نتایج اجرای سامانه‌ی خبره‌ی فازی-ژولیده........................................................................................ 115فهرست شکلهاعنوانصفحهشکل ‏11 روشگان اجرای پژوهش.......................................................................................................................................................... 6شکل 2-1 تغییرات دام‌گستری مبتنی…

ادامه خواندن منابع و ماخذ پایان نامه بانکداری الکترونیکی، بانکداری الکترونیک، بانکداری اینترنتی

منابع و ماخذ پایان نامه بانکداری الکترونیکی، بانکداری الکترونیک، پایگاه دانش فازی

عنوانصفحه1- کلیات تحقیق.............................................................................................................. 11-1- مقدمه......................................................................................................................................................................... 11-2- معرفی موضوع تحقیق و ضرورت انجام آن........................................................................................................... 21-3- واژه‌های کلیدی تحقیق........................................................................................................................................... 21-4- هدف تحقیق.............................................................................................................................................................. 41-5- فرضیه‌ی تحقیق....................................................................................................................................................... 51-6- روش تحقیق.............................................................................................................................................................. 51-7- محدودیت‌های تحقیق............................................................................................................................................. 81-8-…

ادامه خواندن منابع و ماخذ پایان نامه بانکداری الکترونیکی، بانکداری الکترونیک، پایگاه دانش فازی

مقاله درمورد دانلود نیروی انسانی، بهره وری نیروی انسانی، مدیریت کیفیت جامع

طای معیارSETαp-valueRR2R2تعدیل شدهANOVAFp-valueمتغیر مستقل : مدیریت دانش متغیر وابسته : بهره وری 777/0457/0017/1601/0000/0777/0604/0602/0558/256000/0 همانطور که جدول (4-6) نشان می دهد مقدار احتمال گزارش شده در تحلیل واریانس رگرسیون به منظور…

ادامه خواندن مقاله درمورد دانلود نیروی انسانی، بهره وری نیروی انسانی، مدیریت کیفیت جامع

مقاله درمورد دانلود مدیریت دانش، توزیع فراوانی، مدیریت کیفیت

ی بررسی روایی پرسشنامه ها از تحلیل عاملی اصلی از طریق نرم افزار SPSS استفاده شده که نتایج بارهای عاملی یا بعبارتی همبستگی بین سوالات با سازه مربوطه یا عامل…

ادامه خواندن مقاله درمورد دانلود مدیریت دانش، توزیع فراوانی، مدیریت کیفیت

مقاله درمورد دانلود مدیریت کیفیت، کیفیت جامع، مدیریت دانش

آماری این پژوهش 510 نفر شامل مدیران، سرپرستان، و کارکنان شرکت بوده، و 200 نفر از آنان به عنوان نمونه آماری بطور تصادفی انتخاب شده اند. تمامی فرضیه ها به…

ادامه خواندن مقاله درمورد دانلود مدیریت کیفیت، کیفیت جامع، مدیریت دانش