منابع و ماخذ پایان نامه
مجموعههای، سامانهی، ژولیده275،
Business excellence, corporate performance management, and achieving goals concept consisting of many targets and three arrows hitting the center of the objective. Dark tones black and blue plus depth of field effect.

منابع و ماخذ پایان نامه مجموعههای، سامانهی، ژولیده275،

ابی در جدول 4-11 نشان داد سامانه دارای کارایی 88% است و به خوبی میتواند حملات دامگستری در وبگاههای بانکی را تشخیص دهد. اما همانطور که در بخشهای قبلی اشاره…

ادامه خواندن
منابع و ماخذ پایان نامه
جعلی، دام‌گستری، 4/91
Blue modern material design, abstract widescreen background

منابع و ماخذ پایان نامه جعلی، دام‌گستری، 4/91

یوآراِلمیزان اعتبار گواهیدهندهجزئیات موجود در گواهییوآراِل غیرعادی درخواستیوآراِل غیرعادی لنگرکوکی غیرعادیSFH غیرعادیرکورد غیرعادی DNSاستفاده از گواهی SSLبازهدایت صفحات وبXSSپنهان شدن پیوند صفحه با نشانگر موسیوآراِل غیرعادیاستفاده از پنجرههای بالاپَراضافه کردن…

ادامه خواندن
منابع و ماخذ پایان نامه
تحلیل عاملی، تحلیل عامل، روش تحلیل عاملی
Business career concept

منابع و ماخذ پایان نامه تحلیل عاملی، تحلیل عامل، روش تحلیل عاملی

میانگین جامعه به دست آورد (هومن، 1387). لذا در این پرسشنامه از خبرگان خواسته شده بود برای بیان میزان اهمیت و تأثیر هریک از شاخصها در تشخیص دامگستری، عددی بین…

ادامه خواندن
منابع و ماخذ پایان نامه
تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، بانکداری اینترنتی
۳d render. Graph isolated on white background.

منابع و ماخذ پایان نامه تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، بانکداری اینترنتی

امروزه به علت حجم بالای html در اینگونه رایانامهها، بسیاری از ویروسکشها60 و پادهرزنامهها61، جلوِ آنها را میگیرند که از دید دام‌گستران ضعف این روش محسوب میشود (James, 2005). ج-…

ادامه خواندن
منابع و ماخذ پایان نامه
بانکداری الکترونیکی، بانکداری الکترونیک، بانکداری اینترنتی
Into the bright future

منابع و ماخذ پایان نامه بانکداری الکترونیکی، بانکداری الکترونیک، بانکداری اینترنتی

دام‌گستری................................................................ 100جدول 4-12 بخشی از قواعد پایگاه دانش فازیِ سامانه‌ی خبره‌ی فازی-ژولیده.................................................. 112جدول 4-13 نتایج اجرای سامانه‌ی خبره‌ی فازی-ژولیده........................................................................................ 115فهرست شکلهاعنوانصفحهشکل ‏11 روشگان اجرای پژوهش.......................................................................................................................................................... 6شکل 2-1 تغییرات دام‌گستری مبتنی…

ادامه خواندن
منابع و ماخذ پایان نامه
بانکداری الکترونیکی، بانکداری الکترونیک، پایگاه دانش فازی
Checklist and pen

منابع و ماخذ پایان نامه بانکداری الکترونیکی، بانکداری الکترونیک، پایگاه دانش فازی

عنوانصفحه1- کلیات تحقیق.............................................................................................................. 11-1- مقدمه......................................................................................................................................................................... 11-2- معرفی موضوع تحقیق و ضرورت انجام آن........................................................................................................... 21-3- واژه‌های کلیدی تحقیق........................................................................................................................................... 21-4- هدف تحقیق.............................................................................................................................................................. 41-5- فرضیه‌ی تحقیق....................................................................................................................................................... 51-6- روش تحقیق.............................................................................................................................................................. 51-7- محدودیت‌های تحقیق............................................................................................................................................. 81-8-…

ادامه خواندن
مقاله درمورد دانلود
نیروی انسانی، بهره وری نیروی انسانی، مدیریت کیفیت جامع
A businessman carrying a briefcase stands at the bottom of a red ladder. He gazes up at the red ladder which disappears into the cloudy sky. The clouds allow for text and copy.

مقاله درمورد دانلود نیروی انسانی، بهره وری نیروی انسانی، مدیریت کیفیت جامع

طای معیارSETαp-valueRR2R2تعدیل شدهANOVAFp-valueمتغیر مستقل : مدیریت دانش متغیر وابسته : بهره وری 777/0457/0017/1601/0000/0777/0604/0602/0558/256000/0 همانطور که جدول (4-6) نشان می دهد مقدار احتمال گزارش شده در تحلیل واریانس رگرسیون به منظور…

ادامه خواندن
مقاله درمورد دانلود
مدیریت دانش، توزیع فراوانی، مدیریت کیفیت
Abstract Energy Background

مقاله درمورد دانلود مدیریت دانش، توزیع فراوانی، مدیریت کیفیت

ی بررسی روایی پرسشنامه ها از تحلیل عاملی اصلی از طریق نرم افزار SPSS استفاده شده که نتایج بارهای عاملی یا بعبارتی همبستگی بین سوالات با سازه مربوطه یا عامل…

ادامه خواندن
مقاله درمورد دانلود
مدیریت کیفیت، کیفیت جامع، مدیریت دانش
Abstract glowing polygonal head background with neurons. Artificial intelligence and network concept. 3D Rendering

مقاله درمورد دانلود مدیریت کیفیت، کیفیت جامع، مدیریت دانش

آماری این پژوهش 510 نفر شامل مدیران، سرپرستان، و کارکنان شرکت بوده، و 200 نفر از آنان به عنوان نمونه آماری بطور تصادفی انتخاب شده اند. تمامی فرضیه ها به…

ادامه خواندن
مقاله درمورد دانلود
مدیریت دانش، تعالی سازمانی، تعالی سازمان
The profile of a woman's head, a New York City skyline double exposed with the image. A conceptual depiction of smart cities, and the people who shape them.

مقاله درمورد دانلود مدیریت دانش، تعالی سازمانی، تعالی سازمان

با عنوان مدیریت دانش عاملی برای افزایش بهره وری منابع انسانی گزارش نموده اند که، مدیریت دانش مهمترین عامل موثر در بهره وری منابع انسانی بوده که موجب بالا بردن…

ادامه خواندن
مقاله درمورد دانلود
مدیریت دانش، اقدامات منابع انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد
Business Trends Graphs and charts 3d image Reference Earth Map taken from open source: http://visibleearth.nasa.gov/view_rec.php?vev1id=11656 Software used: 3dsMax Date of creation (rendered) - 26.08.2011 All layers used

مقاله درمورد دانلود مدیریت دانش، اقدامات منابع انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد

عمر و چرخه سازمان، ارزش افزوده، بـــهره وری و توسعه پایدار برای سازمان را پی ریزی کرد. زیرا اصولا" ریشه هر نوع تحول، تغییر و توسعه از منابع انسانی شروع…

ادامه خواندن
مقاله درمورد دانلود
نیروی انسانی، مدیریت کیفیت، مدیریت کیفیت جامع
Digital generated image. Earth image from NASA collection. https://images-assets.nasa.gov/image/PIA18033/PIA18033~orig.jpg

مقاله درمورد دانلود نیروی انسانی، مدیریت کیفیت، مدیریت کیفیت جامع

آن را از یاد ببرند. بنابراین حافظه (سازمانی یا فرد) نیازمند ذخیره، ساماندهی و بازیابی دانش افراد است. معمولا حافظه سازمانی از طریق مستندات مکتوب، پایگاه های داده و دانش…

ادامه خواندن
مقاله درمورد دانلود
مدیریت دانش، مدیریت کیفیت، نیروی کار
Circular arrow like diagram concept

مقاله درمورد دانلود مدیریت دانش، مدیریت کیفیت، نیروی کار

پدیده های اقتصادی واجتماعی مانند رشد سریع اقتصادی، سطح زندگی، بهبود در موازنه پرداخت ها، تورم و حتی مقدار و کیفیت اوقات فراغت دارد (ابراهیمی مهر،1372). از سوی دیگر اهمیت…

ادامه خواندن
بستن منو