منابع و ماخذ پایان نامه
مجموعههای، سامانهی، ژولیده275،
The background of light in motion.

منابع و ماخذ پایان نامه مجموعههای، سامانهی، ژولیده275،

ابی در جدول 4-11 نشان داد سامانه دارای کارایی 88% است و به خوبی میتواند حملات دامگستری در وبگاههای بانکی را تشخیص دهد. اما همانطور که در بخشهای قبلی اشاره…

ادامه خواندن
منابع و ماخذ پایان نامه
جعلی، دام‌گستری، 4/91
Arrows. Opposing concept

منابع و ماخذ پایان نامه جعلی، دام‌گستری، 4/91

یوآراِلمیزان اعتبار گواهیدهندهجزئیات موجود در گواهییوآراِل غیرعادی درخواستیوآراِل غیرعادی لنگرکوکی غیرعادیSFH غیرعادیرکورد غیرعادی DNSاستفاده از گواهی SSLبازهدایت صفحات وبXSSپنهان شدن پیوند صفحه با نشانگر موسیوآراِل غیرعادیاستفاده از پنجرههای بالاپَراضافه کردن…

ادامه خواندن
منابع و ماخذ پایان نامه
تحلیل عاملی، تحلیل عامل، روش تحلیل عاملی
A group of random arrows sitting on the navigational lines of an old map point toward the the viewer.

منابع و ماخذ پایان نامه تحلیل عاملی، تحلیل عامل، روش تحلیل عاملی

میانگین جامعه به دست آورد (هومن، 1387). لذا در این پرسشنامه از خبرگان خواسته شده بود برای بیان میزان اهمیت و تأثیر هریک از شاخصها در تشخیص دامگستری، عددی بین…

ادامه خواندن
منابع و ماخذ پایان نامه
فازی، زبانی، عضویت
Digital Earth https://visibleearth.nasa.gov/view.php?id=73909 https://eoimages.gsfc.nasa.gov/images/imagerecords/73000/73909/world.topo.bathy.200412.3x21600x10800.jpg https://visibleearth.nasa.gov/view.php?id=79765 https://eoimages.gsfc.nasa.gov/images/imagerecords/79000/79765/dnb_land_ocean_ice.2012.13500x6750.jpg

منابع و ماخذ پایان نامه فازی، زبانی، عضویت

سط توابعِ عضویت نشان داده شده در شکل 3-4، مشخص شده‌اند. شکل 3-4 تابع عضویت برای واژه "بالا" و "کم" در مثال اتومبیلحداکثر تعداد قواعد فازی در پایگاه قواعد فازی…

ادامه خواندن
منابع و ماخذ پایان نامه
تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، بانکداری اینترنتی
Design concept - colorful paper background with leadership, teamwork conception

منابع و ماخذ پایان نامه تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، بانکداری اینترنتی

امروزه به علت حجم بالای html در اینگونه رایانامهها، بسیاری از ویروسکشها60 و پادهرزنامهها61، جلوِ آنها را میگیرند که از دید دام‌گستران ضعف این روش محسوب میشود (James, 2005). ج-…

ادامه خواندن
منابع و ماخذ پایان نامه
بانکداری الکترونیکی، بانکداری الکترونیک، بانکداری اینترنتی
Futuristic polygonal background. Triangular business wallpaper.

منابع و ماخذ پایان نامه بانکداری الکترونیکی، بانکداری الکترونیک، بانکداری اینترنتی

دام‌گستری................................................................ 100جدول 4-12 بخشی از قواعد پایگاه دانش فازیِ سامانه‌ی خبره‌ی فازی-ژولیده.................................................. 112جدول 4-13 نتایج اجرای سامانه‌ی خبره‌ی فازی-ژولیده........................................................................................ 115فهرست شکلهاعنوانصفحهشکل ‏11 روشگان اجرای پژوهش.......................................................................................................................................................... 6شکل 2-1 تغییرات دام‌گستری مبتنی…

ادامه خواندن
منابع و ماخذ پایان نامه
بانکداری الکترونیکی، بانکداری الکترونیک، پایگاه دانش فازی
medical research in pharmaceutical factory laboratory.

منابع و ماخذ پایان نامه بانکداری الکترونیکی، بانکداری الکترونیک، پایگاه دانش فازی

عنوانصفحه1- کلیات تحقیق.............................................................................................................. 11-1- مقدمه......................................................................................................................................................................... 11-2- معرفی موضوع تحقیق و ضرورت انجام آن........................................................................................................... 21-3- واژه‌های کلیدی تحقیق........................................................................................................................................... 21-4- هدف تحقیق.............................................................................................................................................................. 41-5- فرضیه‌ی تحقیق....................................................................................................................................................... 51-6- روش تحقیق.............................................................................................................................................................. 51-7- محدودیت‌های تحقیق............................................................................................................................................. 81-8-…

ادامه خواندن
مقاله درمورد دانلود
نیروی انسانی، بهره وری نیروی انسانی، مدیریت کیفیت جامع
Three arrows on an archery target.

مقاله درمورد دانلود نیروی انسانی، بهره وری نیروی انسانی، مدیریت کیفیت جامع

طای معیارSETαp-valueRR2R2تعدیل شدهANOVAFp-valueمتغیر مستقل : مدیریت دانش متغیر وابسته : بهره وری 777/0457/0017/1601/0000/0777/0604/0602/0558/256000/0 همانطور که جدول (4-6) نشان می دهد مقدار احتمال گزارش شده در تحلیل واریانس رگرسیون به منظور…

ادامه خواندن
مقاله درمورد دانلود
مدیریت دانش، توزیع فراوانی، مدیریت کیفیت
businessman hand working with new modern computer and business strategy as concept

مقاله درمورد دانلود مدیریت دانش، توزیع فراوانی، مدیریت کیفیت

ی بررسی روایی پرسشنامه ها از تحلیل عاملی اصلی از طریق نرم افزار SPSS استفاده شده که نتایج بارهای عاملی یا بعبارتی همبستگی بین سوالات با سازه مربوطه یا عامل…

ادامه خواندن
مقاله درمورد دانلود
مدیریت کیفیت، کیفیت جامع، مدیریت دانش
Compliance theme with business woman using a tablet computer

مقاله درمورد دانلود مدیریت کیفیت، کیفیت جامع، مدیریت دانش

آماری این پژوهش 510 نفر شامل مدیران، سرپرستان، و کارکنان شرکت بوده، و 200 نفر از آنان به عنوان نمونه آماری بطور تصادفی انتخاب شده اند. تمامی فرضیه ها به…

ادامه خواندن
مقاله درمورد دانلود
مدیریت دانش، تعالی سازمانی، تعالی سازمان
Abstract geometric wire-frame data landscape.

مقاله درمورد دانلود مدیریت دانش، تعالی سازمانی، تعالی سازمان

با عنوان مدیریت دانش عاملی برای افزایش بهره وری منابع انسانی گزارش نموده اند که، مدیریت دانش مهمترین عامل موثر در بهره وری منابع انسانی بوده که موجب بالا بردن…

ادامه خواندن
مقاله درمورد دانلود
مدیریت دانش، اقدامات منابع انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد
The best rating. Five stars in row on a wooden desk

مقاله درمورد دانلود مدیریت دانش، اقدامات منابع انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد

عمر و چرخه سازمان، ارزش افزوده، بـــهره وری و توسعه پایدار برای سازمان را پی ریزی کرد. زیرا اصولا" ریشه هر نوع تحول، تغییر و توسعه از منابع انسانی شروع…

ادامه خواندن
مقاله درمورد دانلود
نیروی انسانی، مدیریت کیفیت، مدیریت کیفیت جامع
۳d illustration of economic growth background

مقاله درمورد دانلود نیروی انسانی، مدیریت کیفیت، مدیریت کیفیت جامع

آن را از یاد ببرند. بنابراین حافظه (سازمانی یا فرد) نیازمند ذخیره، ساماندهی و بازیابی دانش افراد است. معمولا حافظه سازمانی از طریق مستندات مکتوب، پایگاه های داده و دانش…

ادامه خواندن
مقاله درمورد دانلود
مدیریت دانش، کیفیت جامع، مدیریت کیفیت جامع
Abstract science background with colorful lines growing

مقاله درمورد دانلود مدیریت دانش، کیفیت جامع، مدیریت کیفیت جامع

ی را یک فرهنگ و نگرش عقلایی به کار و زندگی دانسته و هدف آن را هوشمندانه تر کردن فعالیت ها برای دستیابی به کار و زندگی بهتر و متعالی…

ادامه خواندن
مقاله درمورد دانلود
مدیریت دانش، مدیریت کیفیت، نیروی کار
Potted green plant grows up in arrow shape over blue background. Concept business image

مقاله درمورد دانلود مدیریت دانش، مدیریت کیفیت، نیروی کار

پدیده های اقتصادی واجتماعی مانند رشد سریع اقتصادی، سطح زندگی، بهبود در موازنه پرداخت ها، تورم و حتی مقدار و کیفیت اوقات فراغت دارد (ابراهیمی مهر،1372). از سوی دیگر اهمیت…

ادامه خواندن
بستن منو