منابع و ماخذ پایان نامه جعلی، دام‌گستری، 4/91

دسامبر 26, 2018 mitra6--javid 0

یوآراِلمیزان اعتبار گواهیدهندهجزئیات موجود در گواهییوآراِل غیرعادی درخواستیوآراِل غیرعادی لنگرکوکی غیرعادیSFH غیرعادیرکورد غیرعادی DNSاستفاده از گواهی SSLبازهدایت صفحات وبXSSپنهان شدن پیوند صفحه با نشانگر موسیوآراِل […]

منابع و ماخذ پایان نامه بانکداری الکترونیکی، بانکداری الکترونیک، بانکداری اینترنتی

دسامبر 26, 2018 mitra6--javid 0

دام‌گستری………………………………………………………. 100جدول 4-12 بخشی از قواعد پایگاه دانش فازیِ سامانه‌ی خبره‌ی فازی-ژولیده………………………………………….. 112جدول 4-13 نتایج اجرای سامانه‌ی خبره‌ی فازی-ژولیده……………………………………………………………………………. 115 فهرست شکلهاعنوانصفحهشکل ‏11 روشگان اجرای […]

منابع و ماخذ پایان نامه بانکداری الکترونیکی، بانکداری الکترونیک، پایگاه دانش فازی

دسامبر 26, 2018 mitra6--javid 0

عنوانصفحه1- کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 11-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11-2- معرفی موضوع تحقیق و ضرورت انجام آن…………………………………………………………………………………………….. 21-3- واژه‌های کلیدی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………. 21-4- هدف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 41-5- فرضیه‌ی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………. 51-6- روش […]