رشته حقوق-دانلود پایان نامه : اعتبار امر مختوم

اختیار حق خود را که در تصرف دیگری است مطالبه نکند، پس از آن مدت، نتواند دستگاه قضایی را به رسیدگی نسبت به حق خود وادار نماید. زیرا علاوه بر…

ادامه خواندن رشته حقوق-دانلود پایان نامه : اعتبار امر مختوم

رشته حقوق-دانلود پایان نامه : مرور‌زمان

قانون عبارت از گذشتن مدتی است که پس از انقضاء آن مدت، دعوی در دادگاه تجاری قابل استماع نمی‌باشد و رسیدگی به آن طبق مقررات در دادگاه حقوقی خواهد بود.بند…

ادامه خواندن رشته حقوق-دانلود پایان نامه : مرور‌زمان

پایان نامه : کنوانسیون حقوق کودک

فرزندخواندگی نیز چنین است و صرفاً دامنه محارم شخص پذیرفته شده را افزایش می‌دهد.جهت تحدید حدود حرمت نکاح میان فرزندخوانده و اعضای خانواده حکمی او نیز باید با قواعد مربوط…

ادامه خواندن پایان نامه : کنوانسیون حقوق کودک

پایان نامه : حمایت خانواده

توجه به اینکه اختیار مذکور به طور مطلق و بدون اشاره به زن و یا شوهر به سرپرست واگذار گردیده، میان دارنده سمت با هم اختلاف نظر دارند. پاره‌ای دیگر…

ادامه خواندن پایان نامه : حمایت خانواده

پایان نامه : مقیم

ندارد.بنابراین فرزند خوانده الزاماً کودک نیست که در این صورت موافقت فرزند خوانده برای قبول فرزند خواندگی لازم می‌شود. رابعاً زن و شوهر هر دو باید با انتخاب فرزند خوانده…

ادامه خواندن پایان نامه : مقیم