دانلود پایان نامه – صمیمیت ازدیدگاه باگاروزی[۱](مدل تعاملی وترکیبی)

صمیمیت یک نزدیکی تشابه و روابط شخصی عاشقانه اغلب هیجانی با شخص دیگراست که مستلزم شناخت و درک عمیق ازفرددیگر همینطوربیان افکار و احساساتی است که نشانه ای ازآستانه عشق…

ادامه خواندن دانلود پایان نامه – صمیمیت ازدیدگاه باگاروزی[۱](مدل تعاملی وترکیبی)

پایان نامه با موضوع صمیمیت از دیدگاه یانگ ویانگ واستهمان

   ازاین دیدگاه صمیمیت زناشویی دارای شش بعد به شرح زیراست: بعداجتماعی:این بعدشامل این است که هرکدام اززوجین از انجام دادن کارها و سپری کردن اوقاتشان با یکدیگرلذت می برند. بعدهیجانی:این…

ادامه خواندن پایان نامه با موضوع صمیمیت از دیدگاه یانگ ویانگ واستهمان

پایان نامه در مورد  تعریف صمیمیت از دیدگاههای مختلف:

      پیورکووسین و کاردون [۱](۲۰۰۰) صمیمیت رایکی از عناصرسازنده رابطه وپایه آشنایی وشالودهء عشق می دانندکه معنای آن ازیک رابطه به رابطه دیگرمتفاوت است. دسیموند[۲] (۲۰۰۶)صمیمیت را می…

ادامه خواندن پایان نامه در مورد  تعریف صمیمیت از دیدگاههای مختلف:

پایان نامه با موضوع عوامل اجتماعی تاثیرگذار برافزایش صمیمیت زوج ها

گادلین[۱](۲۰۰۰،به نقل ازمظلومی)می گوید:تغییراتی که درجامعه وشخصیت افراد دراثر صنعتی شدن درقرن۱۹به وجودآمد پایه های اجتماعی پیدایش روابط صمیمی مدرن رابناگذاشت.تغییراصلی درواقع شدن محل کارازمحل زندگی بود،چنانچه شخص شاغل بیشترزمان…

ادامه خواندن پایان نامه با موضوع عوامل اجتماعی تاثیرگذار برافزایش صمیمیت زوج ها

پایان نامه کارشناسی ارشد : نظریه و روال کار در رویکرد بوئن 

موری بوئن مبدع نظریه نظام های خانواده[۱] است و خانواده را یک واحد عاطفی و شبکه ای از روابط در هم تنیده می پندارد که وقتی می توان آن را بهتر درک…

ادامه خواندن پایان نامه کارشناسی ارشد : نظریه و روال کار در رویکرد بوئن 

پایان نامه با موضوع نظام عاطفی خانواده هسته ای

·       بوئن (۱۹۷۸) مدعی است که آدمیان همسری را بر می گزینند که سطح تفکیک آنها به اندازه خودشان است. پس تعجبی نخواهد داشت که اشخاص نسبتاً نا متمایز…

ادامه خواندن پایان نامه با موضوع نظام عاطفی خانواده هسته ای

دانلود پایان نامه درمان بوئنی با زوج ها

فنون درمانی در درمان مبتنی بر نظریه بوئن اهمیت ندارد که ماهیت مشکل بالینی حاضر چه چیزی است و همیشه دو هدف اصلی حاکم بر آن است: کاهش اضطراب و…

ادامه خواندن دانلود پایان نامه درمان بوئنی با زوج ها

پایان نامه ارشد : هشت مفهوم نظری به هم پیوسته بوئن

·        نظریه فعلی بوئن راجع به خانواده در قالب یک نظام ارتباطی عاطفی، متشکل از هشت مفهوم به هم پیوسته است. از این میان، شش مفهوم قبل از ۱۹۶۳ تدوین…

ادامه خواندن پایان نامه ارشد : هشت مفهوم نظری به هم پیوسته بوئن