تحقیق رایگان
c (951)

تحقیق رایگان c (951)

ب-تعهدات فرعی………………………………………………………………………………………………………………. 42
1-تعهدات شرطی………………………………………………………………………………………………………………. 43
2-تعهدات تبعی…………………………………………………………………………………………………………………. 43 1-6-3-2-تعهدات قانونی ………………………………………………………………………………………………….. 44 1-6-3-3-تعهدات اخلاقی …………………………………………………………………………………………………. 44
1-6-4-نوع تعهدات ………………………………………………………………………………………………………….. 45
1-6-4-1-تعهد به وسیله……………………………………………………………………………………………………. 45

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

1-6-4-2-تعهد به نتیجه…………………………………………………………………………………………………….. 45
1-7-آثار تعهدات………………………………………………………………………………………………………………. 46
1-7-1-آثار تعهدات قراردادی…………………………………………………………………………………………….. 46
1-7-2-آثار تعهدات قانونی…………………………………………………………………………………………………. 46
1-7-3-آثار تعهدات اخلاقی……………………………………………………………………………………………….. 46
فصل دوم: ماهیت تعهدات وکیل و موکل……………………………………………………………………………….. 47 2-1-تعهدات وکیل و موکل نسبت به یکدیگر………………………………………………………………………… 48 2-1-1-اقسام تعهدات وکیل و موکل ……………………………………………………………………………………. 48 2-1-1-1-تعهدات قراردادی وکیل و موکل ………………………………………………………………………….. 48
الف-تعهدات قراردادی وکیل……………………………………………………………………………………………….. 48 ب-تعهدات قراردادی موکل…………………………………………………………………………………………………. 49
2-1-1-2-تعهدات قانونی وکیل و موکل ………………………………………………………………………………. 50 -تعهدات قانونی وکیل مدنی………………………………………………………………………………………………… 50 الف-اجرای عقد وکالت ……………………………………………………………………………………………………… 51 1-اجرای لوازم و مقدمات عقد وکالت…………………………………………………………………………………… 51 2-اجرای وکالت توسط توکیل به غیر …………………………………………………………………………………… 52 3-اجرای وکالت توسط اجیر………………………………………………………………………………………………… 55 4-تعدد وکیلان…………………………………………………………………………………………………………………… 56 ب-نگهداری اموال موکل ……………………………………………………………………………………………………. 58 پ-رعایت مصلحت موکل ………………………………………………………………………………………………….. 59 ت-رعایت حدود وکالت …………………………………………………………………………………………………….. 61 ث-دادن حساب به موکل ……………………………………………………………………………………………………. 61 -تعهدات قانونی وکیل دادگستری ………………………………………………………………………………………… 62 الف-صداقت ودرستی وکلاء………………………………………………………………………………………………… 63 ب-حفظ اسرار موکل …………………………………………………………………………………………………………. 63 پ-پیگیری و مراقبت های لازم در تعقیب دعوی …………………………………………………………………… 66
1-رعایت مواعد قانونی………………………………………………………………………………………………………… 67
2-حسن جریان دادرسی……………………………………………………………………………………………………….. 67
3-حضور در جلسات دادرسی………………………………………………………………………………………………. 67 ت-تشویق به سازش ………………………………………………………………………………………………………….. 68 -تعهدات قانونی موکل ……………………………………………………………………………………………………….. 69 2-1-2-نوع تعهدات در عقد وکالت …………………………………………………………………………………….. 71 2-1-3-تعهدات دارای ماهیت چندگانه…………………………………………………………………………………. 72 2-1-4-تعهدات مختلط ……………………………………………………………………………………………………… 73 2-2-تعهدات وکیل و موکل نسبت به اشخاص ثالث……………………………………………………………….. 74 2-2-1-تعهدات وکیل نسبت به اشخاص ثالث……………………………………………………………………….. 74 2-2-1-1-تعهدات وکیل مدنی نسبت به اشخاص ثالث …………………………………………………………. 74 الف-تعهدات وکیل مدنی نسبت به طرف قرارداد موکل……………………………………………………………. 75
ب-تعهدات وکیل مدنی نسبت به سایر اشخاص…………………………………………………………………….. 75 2-2-1-2-تعهدات وکیل دادگستری نسبت به اشخاص ثالث……………………………………………………. 76
الف-تعهدات وکیل دادگستری نسبت به طرف دعوای موکل و سایر اشخاص دخیل در دعوی……… 76
ب- تعهدات وکیل دادگستری نسبت به وکلاء…………………
……………………………………………………… 77
1-تعهدات وکیل دادگستری نسبت به وکلای دخیل در دعوی…………………………………………………… 77
2-تعهدات وکیل دادگستری نسبت به سایر وکلاء……………………………………………………………………. 79

ج-تعهدات وکیل دادگستری نسبت به دادگستری……………………………………………………………………. 79
1-تعهدات وکیل دادگستری نسبت به دادگاه محل طرح دعوی…………………………………………………… 79
2-تعهدات وکیل دادگستری نسبت به سایر محاکم……………………………………………………………………. 79
د-تعهدات وکیل دادگستری نسبت به سایر اشخاص…………………………………………………………………. 80
2-2-2-تعهدات موکل نسبت به اشخاص ثالث……………………………………………………………………….. 80
-تعهدات موکل نسبت به طرف قرارداد…………………………………………………………………………………… 80
الف-التزام به مفاد عقد در حدود وکالت…………………………………………………………………………………. 81
ب- وضعیت امور خارج از حدود وکالت……………………………………………………………………………….. 82
ج-وضع موکل در برابر معاملاتی که به نام او انجام نمی شود…………………………………………………… 82
فصل سوم: آثار تعهدات وکیل و موکل……………………………………………………………………………………. 84
3-1-آثار تعهدات وکیل و موکل نسبت به یکدیگر…………………………………………………………………… 85
3-1-1-آثار تعهدات قراردادی وکیل و موکل………………………………………………………………………….. 85
3-1-1-1-آثار تعهدات قراردادی وکیل………………………………………………………………………………….. 86
3-1-1-2-آثار تعهدات قراردادی موکل…………………………………………………………………………………. 87
3-1-2-آثار تعهدات قانونی وکیل و موکل……………………………………………………………………………… 88
3-1-2-1-آثار تعهدات قانونی وکیل……………………………………………………………………………………… 88
3-1-2-2-آثار تعهدات قانونی موکل…………………………………………………………………………………….. 89
3-1-3-آثار تعهدات اخلاقی وکیل و موکل…………………………………………………………………………….. 89
3-2-نحوه جبران خسارت……………………………………………………………………………………………………. 90
3-2-1-نحوه جبران خسارت طبق قرارداد………………………………………………………………………………. 90
3-2-2-نحوه جبران خسارت طبق قانون………………………………………………………………………………… 91
3-2-2-1-جبران از طریق اعاده ی وضع سابق……………………………………………………………………….. 91
الف-بازگرداندن عین مال……………………………………………………………………………………………………… 91
ب-از بین بردن منبع ضرر…………………………………………………………………………………………………….. 92
3-2-2-2-جبران ضرر از راه دادن معادل……………………………………………………………………………….. 92
الف-دادن مثل……………………………………………………………………………………………………………………… 92
ب-دادن قیمت……………………………………………………………………………………………………………………. 93
3-3-اسباب معافیت از خسارت…………………………………………………………………………………………….. 93
3-3-1-قوه قاهره………………………………………………………………………………………………………………… 94
3-3-2-فعل شخص ثالث…………………………………………………………………………………………………….. 94
3-3-3-فعل متعهد له…………………………………………………………………………………………………………… 95
3-3-4-شرط عدم مسئولیت………………………………………………………………………………………………….. 95
3-3-5-بیمه مسئولیت………………………………………………………………………………………………………….. 95
3-4-مقایسه مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی……………………………………………………………………… 96
3-5-جمع شرایط مسئولیت قراردادی و قانونی……………………………………………………………………….. 98
3-6-آثار نوع تعهدات در عقد وکالت…………………………………………………………………………………….. 100
3-7-آثار تعهدات وکیل و موکل نسبت به اشخاص ثالث………………………………………………………….. 102

دیدگاهتان را بنویسید