منابع پایان‌نامه
c (946)

منابع پایان‌نامه c (946)

2-4-1-1 پروفایل خطی ساده 15
2-4-1-2 پروفایل خطی چندگانه 15
2-4-1-3 پروفایل های چندجمله ای 16
2-4-1-4 پروفایل غیر خطی 16
2-4-2 پروفایل پواسون 16
2-4-3 پروفایل لجستیک 18
2-5 نقطه تغییر 20

2-5-1 برآوردکننده اریب نقطه تغییر 20
2-5-2 اهداف و فواید تجزیه و تحلیل نقطه تغییر 21
2-5-3 انواع داده ها در بررسی نقطه تغییر 21
2-5-4 انواع تغییرات در بررسی نقطه تغییر 22
2-5-4-1 تغییر پله ای 22
2-5-4-2 تغییر پله ای چندگانه 24
2-5-4-3 تغییر با روند خطی 25
2-5-4-4 تغییر مونوتنیک 26
2-5-5 شناسایی نقطه تغییر در پایش پروفایل 28
2-5-5-1 رویکرد برآورد MLE 28
2-5-5-2 رویکرد برآورد CUSUM 29
2-5-5-3 رویکرد برآورد EWMA 30

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

2-5-6 تخمین نقطه تغییر در پروفایل های لجستیک و پواسون 32
2-6 جمع بندی 34
فصل سوم: روش پیشنهادی جهت کشف نقطه تغییر
3-1 مقدمه 36
3-2 تعریف مساله 36
3-3 روشهای پیشنهادی 37
3-3-1 تخمین نقطه تغییر پروفایل های پواسون با استفاده از برآورد MLE 37
3-3-2 توسعه مدل نقطه تغییر پروفایل های پواسون و ایجاد نمودار کنترل LRT 38
3-3-3 تخمین نقطه تغییر پروفایل های لجستیک با استفاده از براورد MLE 42
3-3-4 توسعه مدل نقطه تغییر پروفایل های لجستیک و ایجاد نمودار کنترلLRT 43
3-4 جمع بندی 45
فصل چهارم: شبیه سازی و تحلیل نتایج
4-1 مقدمه 47
4-2 معرفی داده های مثال عددی و بیان مساله 47
4-2-1 مثال منتخب جهت پایش پروفایل های پواسون 47
4-2-2 مثال منتخب جهت پایش پروفایل های لجستیک 48
4-3 روش LRT جهت پایش پروفایل های پواسون و لجستیک (مدل نقطه تغییر) 52
4-4 نتیجه گیری و مقایسه نتایج 61
فصل پنجم: جمع بندی و نتیجه گیری
5-1 مقدمه 63
5-2 جمع بندی و نتیجه گیری 63
5-3 پیشنهاد برای پژوهش های آتی 65
فهرست مراجع 66
واژه نامه فارسی به انگلیسی 71
واژه نامه انگلیسی به فارسی 74
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول2-1: مقایسه مسائل پایش پروفایل در فاز1 و فاز2 12
جدول2-2: تابع احتمال الگوهای خطی تعمیم یافته پرکاربرد در زمینه پایش پروفایل ها 14
جدول2-3: انواع مختلف الگوی لجستیک و پواسون و توابع پیوندی آن ها 14
جدول2-4: خلاصه تحقیقات انجام شده در تخمین نقطه تغییر در زمینه پایش پروفایل ها 31
جدول2-5: انواع مختلف تغییرات فرآیند و رویکردهای برآورد نقطه تغییر 31
جدول2-6: تحقیقات انجام شده در زمینه تخمین نقطه تغییر پروفایل پواسون 33
جدول2-7: تحقیقات انجام شده در زمینه تخمین نقطه تغییر پروفایل لجستیک 33
جدول4-1: نتایج شبیه سازی پروفایل پواسون با روش MLE 54
جدول4-2: نتایج شبیه سازی پروفایل پواسون با روش LRT پیشنهادی 55
جدول4-3: دقت عملکرد تخمین زننده نقطه تغییر پروفایل پواسون با روش MLE با شبیه سازی 55
جدول4-4: دقت عملکرد تخمین زننده نقطه تغییر پروفایل پواسون با روش LRT پیشنهادی با شبیه سازی 55
جدول4-5: نتایج شبیه سازی پروفایل لجستیک با روش MLEبا درنظر گرفتن شیفت π_i1=π_i0+απ_i0 56
جدول4-6: نتایج شبیه سازی پروفایل لجستیک با روش LRT با درنظر گرفتن شیفت π_i1=π_i0+απ_i0 56
جدول4-7: دقت عملکرد تخمین زننده نقطه تغییر پروفایل لجستیک با روش MLE با درنظر گرفتن شیفت π_i1=π_i0+απ_i0 56
جدول4-8: دقت عملکرد تخمین زننده نقطه تغییر پروفایل لجستیک با روش LRT پیشنهادی با درنظر گرفتن شیفت π_i1=π_i0+απ_i0 57
جدول4-9: نتایج شبیه سازی پروفایل لجستیک با روش MLE با درنظر گرفتن شیفت π_i1=π_i0+δ 57

دیدگاهتان را بنویسید