نویسنده: admin3

دانلود پایان نامه ارشد درباره بهره بردار، جبران خسارت، شخص ثالث

No Comments

کرده است.206. نظر مشهور این است که مضاربه ، عقدی جایز برای هر دو طرف است207، همچنان که در بسیاری از کتاب ها مانند غنیه208 و الوسیله209 آمده است. از مبسوط210 و سرائر211 نیز نقل شده است که هر یک... ادامه