منابع مقاله درباره پیشرفت تحصیلی

زیرساخت توسعه یافته فناوری اطلاعات 23
مدیریت مدرسه توسط سیستمهای یکپارچه رایانهای 24
برخورداری از معلمان آموزش دیده در حوزه فناوری اطلاعات 25
ارتباط یکپارچه رایانهای با مدارس دیگر 26
پیشرفت تحصیلی 27

عوامل مؤثر در پیشرفت 27
هوش 27
علایق و عوامل مربوط به دانشآموز 27
انگیزه 28
خانواده و محیط خانواده 29
برنامهریزی 30
عوامل مربوط به مدرسه و معلم 30
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 31
اندازهگیری پیشرفت تحصیلی 32
مفهوم انگیزش 33
دیدگاههای مطرح شده در مورد انگیزش 35
دیدگاه رفتاری 36
دیدگاه انسانگرایی 36
دیدگاه شناختی 38
مفهوم انگیزش پیشرفت 39
گرایشهای انگیزش دیسی 42
انگیزش تسلط 44
رابطه میان نیاز به پیشرفت و عملکرد آن 45
پایداری در انجام تکالیف 46
خطرجویی 46
تکمیل تکالیف ناتمام 47
تفاوتهای جنسیتی در انگیزش پیشرفت 47
انگیزش پیشرفت خود مختار در مقابل اجتماعی 48
انگیزش پیشرفت و سازندگی اجتماعی 48
خود اثربخشی و انگیزش پیشرفت 48
نظریه اسناد و انگیزش پیشرفت 49
اضطراب 50
اضطراب و یادگیری 51
اضطراب رایانه 52
مروری بر تحقیقات انجام شده 57
نقد و ارزیابی 61
فصل سوم: روش تحقیق
روش تحقیق 63
جامعه آماری 63
حجم نمونه و روش نمونهگیری 64
ابزار جمعآوری دادهها 64
پرسشنامه انگیزش پیشرفت 65
پرسشنامه اضطراب رایانهای 66
روایی و پایایی 67
روش جمعآوری دادهها 68
روش تجزیه و تحلیل دادهها 69
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها
توصیف دادهها 71
دادههای مربوط به پرسشنامه اضطراب رایانهای 72
دادههای مربوط به پرسشنامه انگیزش پیشرفت 74
دادههای مربوط به نمرات پیشرفت تحصیلی 75
تجزیه و تحلیل دادهها 77
جمعبندی 82

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادها
استنتاج 84
بحث و بررسی فرضیه اول پژوهش 84
بحث و بررسی فرضیه دوم پژوهش 86
سایر نتایج 88
محدودیتهای پژوهش 89
پیشنهادهای پژوهش 90

فهرست جداول

فهرست جداول
جدول (2-1)، تفاوت های شخصیتی در انگیزش پیشرفت 41
جدول (4-1) آمار توصیفی پرسشنامه اضطراب رایانهای 72
جدول (4-2) توزیع فراوانی نمرات اضطراب رایانهای دانشآموزان 73
جدول (4-3) آمار توصیفی پرسشنامه انگیزش پیشرفت 74
جدول (4-4) توزیع فراوانی نمرات انگیزش پیشرفت دانشآموزان 74
جدول (4-5) آمار توصیفی نمرات پیشرفت تحصیلی دانشآموزان 75
جدول (4-6) توزیع فراوانی نمرات پیشرفت تحصیلی دانشآموزان 76
جدول (4-7). ضریب همبستگی پیرسون بین اضطراب رایانهای و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان 77
جدول (4-8). ضریب همبستگی بین اضطراب رایانهای و انگیزش پیشرفت دانشآموزان 76
جدول (4-9). ضریب همبستگی بین انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان 80

فهرست نمودارها
نمودار (4-1) توزیع فراوانی نمرات اضطراب رایانهای دانشآموزان 73
نمودار (4-2) توزیع فراوانی نمرات انگیزش پیشرفت دانشآموزان 75
نموار (4-3) توزیع فراوانی نمرات پیشرفت تحصیلی دانشآموزان 76
نمودار (4-4) ضریب همبستگی پیرسون بین اضطراب رایانهای و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان 78
نمودار (4-5) ضریب همبستگی بین اضطراب رایانهای و انگیزش پیشرفت دانشآموزان 80
نمودار (4-6) ضریب همبستگی بین انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان 81

مقدمه
در زندگی کنونی رایانه ها در همه جا حضور دارند و در نتیجه، بسیاری از افراد با رایانه و کار با آن تجربه مستقیم یا غیر مستقیم دارند. اما استفاده از رایانه، همیشه یک رویداد رضایت بخش و شاد نیست. در ایران اکثریت قریب به اتفاق افراد جامعه، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، در معرض تعامل با رایانه قرار گرفته اند. بدیهی است که این روند، به دلیل گسترده بودن کاربردهای رایانه، متفاوت بودن میزان تجارب کاربران رایانه، جدید بودن و به روز شدن فزاینده این فناوری و آشنایی کم افراد با آن، موانعی را فرا روی کاربران در استفاده بهینه از فناوری اطلاعات و ارتباطات قرار خواهد داد. پدیده اضطراب ارایانه ، یکی از چنین موانعی است که منجر به اجتناب افراد از مواجهه با رایانه می شود که در نهایت، محرومیت از دنیای وسیع اطلاعات و سرعت و دقت در فعالیت های آموزشی و پژوهشی را به همراه دارد (غلامعلی لواسانی،1381).
اکثر برنامه های آموزشی در مدارس سنتی، به صورت معلم محور بوده، با استعدادها، توانایی ها، نیازها و شیوه های یادگیری دانش آموزان که هر یک آهنگ مخصوص خود را دارد، متناسب نیستند. مدارس هوشمند به سبب برنامه های درسی انعطاف پذیر، امکان تدریس با شیوه های نو، داشتن طیف وسیعی از برنامه ها و روش های آموزشی و محوریت بخشیدن به نقش دانش آموز، با در نظر گرفتن تفاوت های فردی و توجه بیش تر به نیازها، علایق و استعدادهای دانش آموزان، می توانند در جهت از بین بردن یا کاهش دادن شکاف آموزشی مؤثر و مفید باشند. مدارس هوشمند عمدتاً درجهت تأمین این نیازها برنامه ریزی شدهاند، چرا که در این مدارس دانشآموزان می آموزند که چگونه اطلاعات مورد نیاز خود را از طریق شبکه های اطلاعاتی استخراج کنند، چگونه در مورد آنها بیندیشند و چگونه حاصلیافته های خود را در جهت حل مسایل و مشکلات خود و توسعه و پیشرفت جوامعشان به کار گیرند (مؤید نیا، 1384،ص22). از سوی دیگر فناوری اطلاعات و ارتباطات و مخصوصاً رایانه یکی از نیرو ها و ابزارهایی است که بسیاری از جنبه های زندگی را دچار تغییر کرده است و در این زمینه نقش رایانه ها در آموزش بسیار مهم گردیده است و این اهمیت برای ادامه رشد و توسعه در قرن 21 ادامه خواهد داشت (الیور ، 2002). اما با این وجود بعضی از افراد از کار کردن با رایانه و حتی گاهی اوقات از مواجه شدن با آن هراس دارند. به همین دلایل این افراد تمایلی به استفاده از رایانه در موقعیتهای یادگیری و شغلی خود ندارند. بنابراین بررسی و تحقیق در رابطه با اضطراب رایانه، پیشرفت تحصیلی و انگیزش پیشرفت دانشآموزان به خودی خود میتواند نقش مؤثری در ارتقاء کیفبت فرایند یاددهی – یادگیری داشته باشد. همچنین نتایج میتوانند دستاندرکاران امر تعلیم و تربیت را در رابطه با استفاده نادرست از رایانه جهت تصمیمگیریهای آتی آشنا سازند.
بیان مسأله
رایانه به عنوان یکی از نیرومندترین و تأثیرگذارترین ابزارها چه در حوزه فناوریهای جدید و چه در حوزه آموزش و یادگیری و استفاده از آن در امور روزانه به ویژه در امور تحصیلی و شغلی اهمیت روز افزونی یافته است. با این وجود در بسیاری از موارد افراد علیرغم دسترسی به رایانه به صورت محدودی از آن استفاده می کنند. و برای استفاده ار آن مهارت های لازم ندارند و جالب این است که برای به دست آوردن مهارتهای لازم در کار با رایانه هیچ گونه سعی و کوششی از خود بروز نمیدهند. بسیاری از آنها خود را همگام با سرعت پیشرونده فناوری روز نمیدانند و از کسب مهارت های لازم به دلیل اضطراب و باورهای منفی و غیر منطقی سرباز میزنند. پژوهشگران این حوزه معتقدند عامل اصلی بازدارنده در کار با رایانه را باید در اضطراب رایانه جستجو کرد ( اسمیت و کاترلیک ، 1990، بکرز و اشمیت ، 2001، به نقل از غلامعلی لواسانی،1381). اضطراب رایانه را می توان نوعی اضطراب خاص قلمداد کرد؛ اضطرابی که حاصل موقعیت ویژهای است. این موقعیت زمانی است که فرد در عالم واقعیت یا تفکر با رایانه روبرو می شود و در تعاملی فعال با آن قرار می گیرد در هر سطحی از فعالیت، فرد اضطراب ونشانه های آن را نشان می دهد و در نهایت پیامد اصلی آن اجتناب و خودداری از کار با رایانه و عدم کسب آموزش در زمینهی مهارتهای پایهای آن است (همان منبع).
اضطراب رایانه ای؛ واکنش های هیجانی و شناختی است که در فرد هنگام کار و تعامل با رایانه به وجود می آید، بیشتر به آن دلیل که فرد رایانه را امری تهدید کننده برای خود می داند (مییر ، 2006).
یکی از عوامل مهم در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان داشتن علاقه و انگیره تحصیلی است. بدیهی است اگر دانش آموران دارای علاقه و انگیزه درسی باشند، تکالیف خود را با جدیت بیشتری انجام خواهند داد، مطالب درسی را بهتر و راحتتر فرا خواهند گرفت و پیشرفت تحصیلی بالایی خواهند داشت (توکلیان، 1387). ” انگیزش پیشرفت، یعنی گرایش کلی به تلاش برای موفقیت و انتخاب فعالیتهایی که هدفش رسیدن به موفقیت درونی یا دوری از شکست است این انگیزه یکی از انگیزههای اجتماعی با اهمیت است”( اسلاوین، 1950 ترجمه سید محمدی، 1385، ص:365). انگیزش، پدیده ای است ذاتی که تحت تاثیر چهار عامل یعنی، موقعیت (محیط و محرک های بیرونی) مزاج (حالت و وضعیت درونی ارگانیزم) هدف ( هدف رفتار، منظور و گرایش ) و ابزار (ابزار دستیابی به هدف) قرا
ر دارد. انسان ها برای دستیابی به اهداف، نیاز ها و غرایز خود انگیزش لازم را کسب می نمایند. در خصوص جویندگان علم و دانشجویان، انگیزه پیشرفت تحصیلی از اهمیت خاصی برخوردار است. با این انگیزه، افراد تحرک لازم را برای به پایان رساندن موفقیت آمیز یک تکلیف، رسیدن به هدف با دستیابی به درجه معینی از شایستگی در کار خود دنبال می کنند تا بالاخره بتوانند موفقیت لازم را در امر یادگیری و پیشرفت تحصیلی کسب نماید (یوسفی، 1388).
می توان به صراحت گفت که نظام آموزشی باید به دنبال راهکارهایی باشد که تحریک کنندهی علایق و نگرشهای یادگیرندگان در فرایند یادگیری باشد.
از آنجا که تحقیقات اندکی در زمینه رابطه اضطراب رایانهای با پیشرفت تحصیلی و انگیزش پیشرفت صورت گرفته، هدف پژوهش حاضر این است کهرابطه اضطراب رایانهای را با پیشرفت تحصیلی و انگیزش پیشرفت دانشآموزان مدارس متوسطه هوشمند را بررسی کند.
اهمیت و ضرورت مسأله
با توجه به گستردگی مباحث رایانه و اینکه امروزه رایانه خود به عنوان علم و رشته دانشگاهی تبدیل شده است و استفاده از رایانه و گرایش به آن در مدارس و منازل رسوخ کرده و تغییرات زیادی با خود به همراه آورده است، آموزش و یادگیری آن به صورت صحیح و علمی امری اجتناب ناپذیر است. پیشرفتهایی که اخیراً در زمینه رایانه صورت گرفته است دریچه نوینی را به روی یادگیرندگان گشوده است تا بتوانند با استفاده از این فناوری، شیوههای یادگیری خود را بهبود بخشند (مک کازلین و دیگران، 2003، به نقل از رضوی، 1386).
در دنیای به سرعت متغییر امروز انسانها باید به توانایی همراه شدن با تغییرات روز مجهز شوند. آنها باید بتوانند اطلاعات، دانش مهارتهای لازم برای زندگی موفق را از طریق استفاده از فناوریهای جدید به دست آورند. در این راستا تلفیق فناوریهای رایانهای در فرایند آموزش و یادگیری امری ضروری و اجتناب ناپذیر است (خسروی، 1386).
افراد مضطرب از رایانه کسانی هستند که از کار با آن میترسند و حتی تصور کار با آن هم آن ها را دچار هراس می کند، لذا دربارهی رایانهها مطالب موثری یاد نمیگیرند. تواناییهای آنها برای یادگیریهای جدید آسیب پذیر می شود و به دنبال آن احساسات منفی آنها گسترش یافته تا به هراس نزدیک میشوند و سرانجام از هرگونه تعامل با رایانهها اجتناب میکنند(شهرآرای، 1375).
مطالعه درباره میزان شیوع اضطراب رایانه نشان می دهد که این موضوع مسئله نادر و کمیابی به ویژه در میان دانش آموزان و دانشجویان نیست و آن را باید در جامعه جدی تلقی کرد. پژوهشگران میزان شیوع اضطراب رایانه را در نمونه های مختلف دانشجویی و مشاغل تخصصی بین 10 تا 50 درصد جامعه برآورد کرده اند (رزن و مگوایر ، 1990؛ ویلسون ،1991؛ مارتین ، 1998، به نقل از غلامعلی لواسانی، 1381). با توجه به نتایج این پژوهشها ضرورت و اهمیت مطالعه درباره اضطراب رایانه مشخص می شود. اضطراب رایانه مشکلی واقعی در مراکز اداری، آموزشی و پژوهشی و دانشگاههاست. این در حالی است که کمتر پژوهشی در ایران در این رابطه صورت پذیرفته است. در زمینه تاثیر کار با رایانه بر میزان اضطراب رایانه نتایج پژوهش ها متفاوت است. بعضی از پژوهشگران نشان داده اند که رابطهای بین تجربهی رایانه و اضطراب رایانه وجود ندارد (روزن و مگوایر، 1990،گاردنر و همکاران،1993؛ بازیونلوس ، 1997، به نقل از غلامعلی لواسانی، 1381).

در مقابل پژوهش هایی وجود دارند که نشان میدهد با افزایش تجربه کار با رایانه از میزان اضطراب کاسته میشود (گلاس و نایت ، 1988؛ چوآ و همکاران، 1999؛ عثمان ابوالخیر، 1988، همان منبع). از این رو پرداختن به عوامل مرتبط با رایانه به منظور افزایش بهرهگیری از آن خصوصاً در حوزهی آموزش و یادگیری ضروری به نظر می رسد.
در نظام آموزشی انگیزه عامل مهمی در پیشرفت به شمار میرود. کسانی که انگیزه بالایی داشته باشند قطعاً پیشرفت بهتری خواهند داشت. بنابراین در پژوهش حاضر سعی شده است به این متغیرهای مهم توجه شود. انگیزه عاملی است درونی که رفتار شخص را بر میانگیزد، جهت میدهد و آن را هماهنگ می سازد. انگیزش را می توان عامل نیرو دهنده، هدایت کننده و نگه دارندهی رفتار تعریف کرد (حسن زاده، 1388). در زمینه انگیزهی پیشرفت و اضطراب رایانه تحقیقات اندکی وجود دارد که پژوهشگران نشان داده اند بین انگیزه پیشرفت تحصیلی با اضطراب رایانه دانشجویان همبستگی منفی وجود دارد (سرآبادانی تفرشی، 1384). با توجه به اهمیت مسأله پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه اضطراب رایانه ای با پیشرفت تحصیلی و انگیزش پیشرفت در دانشآموزان مدارس هوشمند صورت میگیرد.
اهداف پژوهش
هدف کلی: بررسی رابطه اضطراب رایانهای با پیشرفت تحصیلی و انگیزش پیشرفت دانشآموزان پسر متوسطه مدارس هوشمند
اهداف جزئی:

بررسی رابطه اضطراب رایانهای با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان پسر متوسطه مدارس هوشمند
بررسی رابطه اضطراب رایانهای با انگیزش پیشرفت دانش آموزان پسر متوسطه مدارس هوشمند
فرضیه ها
فرضیه کلی: بین اضطراب رایانهای با پیشرفت تحصیلی و انگیزش پیشرفت دانشآموزان پسر متوسطه مدارس هوشمند ارتباط معنیدار وجود دارد.
فرضیه های جزئی:
بین اضطراب رایانهای با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان پسر متوسطه مدارس هوشمند رابطه معنی داری وجود دارد.
بین اضطراب رایانهای با انگیزش پیشرفت دانشآموزان پسر متوسطه مدارس هوشمند رابطه معنیداری وجود دارد.
تعاریف واژه ها و اصطلاحات:
تعاریف نظری:
اضطراب رایانه: اضطراب رایانهای؛ واکنشهای هیجانی و شناختی است که در فرد هنگام کار و تعامل با رایانه به وجود می آید، بیشتر به آن دلیل که فرد رایانه را امری تهدید کننده برای خود می داند (مییر ، 2006).
انگیزش : انگیزش به نیروی ایجاد کننده، نگه دارنده و هدایت کننده رفتار گفته می شود (سیف، 1386).
انگیزش پیشرفت : میل یا اشتیاق برای کسب موفقیت و شرکت در فعالیتهایی است که موفقیت در آنها به کوشش و توانایی شخصی وابسته است (سیف، 1386).
پیشرفت تحصیلی : توانایی آموخته شده یا اکتسابی فرد در موضوعات آموزشگاهی که به وسیله آزمونهای استاندارد شده اندازه گیری می شود ( اتکینسون و همکاران، 1998، به نقل از سیف، 1384)
مدارس هوشمند : مدرسه ای است که در آن روند اجرای کلیه فرآیندها اعم از مدیریت، نظارت، کنترل، یاددهی یادگیری، منابع آموزشی و کمک آموزشی، ارزشیابی، اسناد و امور دفتری، ارتباطات و مبانی توسعه آنها، مبتنی بر فاوا و در جهت بهبود نظام آموزشی و تربیتی پژوهش محور طراحی شده است(مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات آموزش و پرورش،1390).
تعاریف عملیاتی:
انگیزش پیشرفت: مجموع نمرهای است که فرد از آزمون انگیزش پیشرفت هرمنس (1970) بدست می آورد. شکل پرسشنامه بدین صورت است که برای هر جمله ناتمام چهار عبارت در گزینه الف، ب، ج، د ارائه میشود و آزمودنی آن عبارتها را برای تکمیل جمله ناتمام انتخاب می کند. از این رو دامنه نمرات برای هر فرد بین 29 تا 112 می باشد.
اضطراب رایانه: مجموع نمرهای است که فرد از آزمون اضطراب رایانهای هنسن و همکاران (1987) بدست میآورد. پرسش نامه بدین صورت است کهگزینه ها از کاملاً مخافم تا کاملاً موافقم درجهبندی شدهاند که از نمره 1 الی 5 به هر گزینه تعلق میگیرد. از همین رو دامنه