رشته مدیریت-دانلود پایان نامه درباره
رفتار خرید مصرف کنندگان

رشته مدیریت-دانلود پایان نامه درباره رفتار خرید مصرف کنندگان

الف) منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………….80
ب)منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………..82

فهرست نمودارها
نمودار 4-1) نمودار میله ای توزیع جنسیت پاسخگویان 43
نمودار 4-2) نحوه توزیع میزان تحصیلات پاسخگویان 44
نمودار 4-3) هیستوگرام توزیع سن پاسخگویان 45
نمودار4-4) هیستوگرام باقی ماندهها 58
نمودار 4-5) احتمال نرمال 58
نمودار 4-6) پراکنشمانده های استاندارد 59
فهرست جداول
جدول 2-1) مدل های آمیخته بازاریابی 18
جدول 3-1) طیف لیکرت 36
جدول 3-2) جدول تخصیص سوالات به فرضیه…………………………………………………………………………….40
جدول3-3) ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه 38
جدول 4-1) توزیع فراوانی جنسیت پاسخگویان 43
جدول 4-2 )توزیع فراوانی میزان تحصیلات پاسخگویان 44
جدول 4-3) توزیع فراوانی سن پاسخگویان 45
جدول 4-4) آمار توصیفی متغیرهای اصلی پژوهش به تفکیک جنسیت………………………………………………………..51
جدول4-5) آمار توصیفی متغیرهای اصلی پژوهش به تفکیک تحصیلات…………………………………………………….. 52
جدول 4-6) آمار توصیفی متغیرهای اصلی پژوهش به تفکیک سن………………………………………………………………53
جدول 4-7) توزیع درصد فراوانی نسبی پاسخ‌های آزمودنی‌ها به گزینه‌های سئوالات پرسشنامه تحقیق 49
جدول 4-8 ) ضریب تعیین و همبستگی 52
جدول 4-9 ) معنی داری مدل 53
جدول 4-10) معنی داری ضرایب 53
جدول 4-11 ) خلاصه نتایج برازش مدل رگرسیونی برای آزمون فرضیه های اصلی پژوهش( فرضیه دوم) 54
جدول 4-12 ) ضریب تعیین و همبستگی 54
جدول 4-13) جدول تحلیل واریانس برای بررسی معنی داری مدل 55
جدول 4-14 ) معنی داری ضرایب 56
جدول 4-15 ) خلاصه نتایج برازش مدل رگرسیونی برای آزمون فرضیه های اصلی پژوهش (فرضیه اول) 56
جدول 4-16 ) خلاصه نتایج برازش مدل رگرسیونی برای آزمون فرضیه های اصلی پژوهش( فرضیه سوم) 57
جدول 4-17 ) خلاصه نتایج برازش مدل رگرسیونی برای آزمون فرضیه های اصلی پژوهش( فرضیه چهارم) 57
جدول 4-18 ) نتایج آزمون ناپارامتری کولموگروف-اسمیرنف 59
جدول 4-19 ) نتایج آمارهی دوربین واتسون 60
جدول 4-20 ) نتایج آزمون کردن عدم هم خطی بین متغیرهای مستقل 60
جدول5-1) نتایج مربوط به فرضیه های اصلی 2

پیوستها
الف) دادههای تحقیق
ب) پرسشنامه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

چکیده
فناوری نانو، فناوری جدیدی است که محصولات مجهز شده به این فناوری طیف وسیعی از صنایع و کاربردها را دربر میگیرد.بازاریابی محصولات فناورانهی نانویی، ویژگیهای خاصی دارد و ضروری است به مباحث مرتبط با آن، با نگاهی دیگر نگریسته شود.
در این تحقیق رتبه بندی عوامل موثر آمیختهی بازاریابی بر رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات نانو بررسی شده است. جامعهی مورد بررسی مصرف کنندگان محصولات نساجی با الیاف نانویی در شهر مشهد بوده است. پس از جمع آوری و دریافت پرسشنامه طیماه های شهریور تا آذر سال1391 از مصرف کنندگان این دسته از محصولات، تعداد 100 نفر، بر اساس شیوهی نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدهاند. از آنالیز رگرسیون چندگانه برای پاسخ به چهار فرضیهی تبیین شده در تحقیق بهره گرفته شده است، فرضیات تحقیق مبتنی بررابطه معنادار بین عوامل آمیخته بازاریابی بر رفتار خرید مصرف کنندگان میباشد، که تجزیه تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار19 spssانجام شده است.
بر اساس نتایج به دست آمده، عامل محصول آمیخته بازاریابی در بالاترین سطح اهمیت و عامل ترفیع در پایین ترین سطح اهمیت از دیدگاه گروه مصرف کنندگان این دسته از محصولات قرار داشته اند.
کلمات کلیدی : آمیخته بازاریابی ، رفتار خرید مصرف کننده ، نانو فناوری
فصل اول
کلیات تحقیق

1-1) مقدمه
در جهان امروز از ابزارهای جدید برای بهبود سطح زندگی بشر استفاده میشود. روزانه مواد گوناگونی بر اثر کار و کوشش و تحقیقات به دست آمده در چرخه تولید انبوه قرار گرفته و به بازار عرضه میشوند. نانوتکنولوژی توانمندی تولید مواد، ابزارها و سیستمهای جدید با در دست گرفتن کنترل در سطوح مولکولی و اتمی و استفاده از خواصی است که در آن سطوح ظاهر میشود. از همین تعریف ساده برمیآید که نانوتکنولوژی یک رشته جدید نیست، بلکه رویکردی جدید در تمامرشته ها است (صالحی، 1389).
برای نانوتکنولوژی کاربردهایی را درحوزه های مختلف از غذا، دارو، تشخیص پزشکی و بیوتکنولوژی تا الکترونیک، کامپیوتر، ارتباطات، حمل و نقل، انرژی، محیط زیست، مواد، هوافضا و امنیت ملی بر شمردهاند. کاربردهای وسیع این عرصه به همراه پیامدهای اجتماعی، سیاسی و حقوقی آن، این فناوری را به عنوان یک زمینه فرارشتهای و فرابخش مطرح نموده است. به همین سبب تحقیقات در زمینه نانو به عنوان یک چالش عمدهی علمی و صنعتی پیش روی جهانیان مطرح شده است(موسی نژاد، 1385)
چارچوبها و فعالیتهایی برای ایجاد حساسیت لازم است تا به سازندگان و فروشندگان کمک کند که خود را با بازارهای نوظهور هماهنگ سازند ویکی از بهترین این فعالیتها آمیخته بازاریابی است که چندین دهه برای شناسایی عواملی به کار رفته است تا سازندگان را وا دارد که بر راهکارهای بازاریابی اثر گذار شوند.
1-2) بیان مسأله
مدل آمیخته بازاریابی که بسیاری آن را با نام P 4 بازاریابی می شناسند، ابزاری توانمند است که می تواند به بازاریابان در تعریف استراتژیهای بازاریابی کمک کند. بازاریابان از این ابزار برای تعیین پاسخهای مناسب به بخشهای مورد نظرشان در بازار استفاده میکنند. آمیختهی بازاریابی آن دسته از عواملی هستند که در کنترل و اختیار مدیریت سازمانها و شرکتها است و میتوان گفت که اکثر برنامه ها و تصمیمات بازاریابی بر اساس یکی از این چهار زمینه و تغییر در آنها اتخاد می شوند.

محصول، قیمت، توزیع و ترفیع از آن جا که این چهار عامل در اختیار مدیریت سازمان/شرکت است، می توان با ایجاد تغییر در آنها به سطح رضایت بالاتری در بین مشتریان دست یافت و احتمالاً سهم بازار را افزایش داد. بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش و مصرف محصولات نانو برای نفوذ در بازار و و معرفی و شناساندن با استفاده از عوامل قابل کنترل بازاریابی منجر به ایجاد تصویر مناسب و یافتن جایگاه دلخواه میگردد.
در این پژوهش از مدل p 4 امیخته بازاریابی استفاده شده است که در برگیرندهی عاملهای، محصول، قیمت، توزیع و ترفیع میباشد.
وقتی از محصول صحبت میکنیم یعنی ترکیبی از کالاها و خدمات که شرکت به بازار مورد نظرارائه میدهد که شامل مجموعهای نظیر :گوناگونی محصول ،کیفیت طراحی، ویژگی های نام و نشان تجاری، بسته بندی ، اندازه ،خدمات ،تضمینها و پشتیبانی را در بر میگیرد. (درگی ،1384)
زمانی که از قیمت صحبت میکنیم منظورمان مقدار پولی است که مشتریان برای یک محصول بپردازند که زیر مجموعه آن عبارتند از : فهرست قیمت ،تخفیفها، مساعدتهای ویژه ، دوره پرداخت شرایط اعتباری است.
وقتی ازتوزیع صحبت میکنیم منظورمان فعالیتهای است که شرکت انجام میدهد تا محصول را در دسترس مصرف کنندگان مورد نظر قرار دهد و زیرمجموعه های آن عبارتند از کانال های توزیع نظیر عمده فروش ، بنکدار ، خرده فروش ، نمایندگی ها شعبه ها ، میزان پوشش ، ترکیب و جور بودن محصول ، میزان موجودی و ترابری ، تدارکات می باشد.(همان منبع)
وقتی ازترفیع صحبت میکنیم منظورمان فعالیتهایی است که شرکت انجام میدهد تا در مورد ارزش و مطلوبیت محصول اطلاعاتی خوبی به خریداران بدهد به طوری که آنان از بین محصولات موجود در صنعتارائه شده محصول بنگاه ما را بخرند که زیر مجموعه آن تبلیغات ، روابط عمومی ، پیشبرد ، فروش شخصی ، بازاریابی مستقیم است و ابعاد رفتار مصرف کنندگان شامل فرآیندهای انتخاب، استفاده، کنارگذاری محصولات و خدمات، تجارب و یا ایدهها که به منظور ارضای نیازهایشان است را در بر میگیرد.(همان منبع)
استراتژی دار کردن شرکت در اوایل تکامل فناوری نانو اهمیت بسزایی دارد و نانوتکنولوژی یک فرصت نادر به بررسی تکامل اولیه از یک فناوری عمومی جدید در زمان واقعی راارائه میدهد . تمرکز بیشتر در کنار شکل گیری بازار به جای تولید تکنولوژی، در زمان جستجو کردن تکامل فناوری امری مهم است. شرکتها باید نوآوری را در مرحله جنینی اولیه از یک تکنولوژی سازماندهی کنند و همچنین بازار به عنوان یک وسیلهی انتخابی که دستخوش تغییرات کیفی است را به عنوان قسمتی از تحول اقتصادی مد نظر قرار دهند.
تجاری سازی نانو تکنولوژی به وسیلهی شرکتهای بزرگ به عنوان تامین کنندگان مهم دانش فنی به میزان قابل توجهی به سمت شرکتهای کوچک و متوسط حرکت داده شده است. این شرکتهای کوچک تر در پرداختن به نیازهای اجتماعی که به نظر، فاکتورهای کلیدی در فرایند تجاری سازی نانو ماهرمی باشند و در زمان کنونی، یک جابهجایی (تغییرات) مشخص در استراتژی دارکردن بازاریابی در میان شرکتهای نو آور نانو تکنولوژی ( که از صدایی بلند در این هزاره به طور فزاینده ای تبدیل به خاموشی در این عصر حاضرمیشود) ، که نشان دهندهی مرحلهی بی ثباتی فعلی نانو تکنو لوژی در بازار فعلی است را مشاهده میکنیم(اندرسن 2011)
دردهه های اخیر تاکیدات بسیاری بر روی علم نانو تکنولوژی و مفاهیم وخطرات کاربردهای بالقوه آن شده است و اکنون ، زمان توجه به پویایی در حال ظهور تجاری سازی نانو تکنولوژی است که روز به روز افزایش مییابد.اینکه چشم انداز جهانی نانو چیست و کجا و چگونه شرکتها به حوزهی فناوری نانو وارد شده اند و همچنین از کشف و پژوهش شرکتها تا ثبت پتنتها و برنامههای انحصاری، باید مورد بازبینی قرار گیرد. یافتن و برجسته کردن اهمیت فاکتورهای قابل توجه در زمینه تجاری سازی نانو امری است که باید به آن توجه لازم و کافی مبذول گردد زیرا که این نوآوری دارای گرایش بین المللی است (شپیرا، 2011)
در تجاری سازی و بازاریابی پیچیده و رقابتی کنونی، کسب شهرت بسیار دشوار و از دست دادن آن بسیار سهل است. همانطور که گفته شد پیدا کردن فاکتورهای مهم در تجاری سازی فناوری های نوین از جمله نانوفناوری امری اجتناب ناپذیر است. با توجه به بین المللی بودن نانوفناوری و اینکه شرکتها یا نسبت به تحولات سریع بازار، رقبا، نظام توزیع، رسانه‌های جمعی و فناوریهای جدید، علائق و سلیقه‌های مشتریان و انتظارات آنها از محصولات شرکت بینش و آگاهی لازم را بدست نمی‌آورند و از تحولات موجود در جهت رسیدن به اهداف خود استفاده نمی‌کنند، یا شرکتهایی هستند که صرفاً به دنبال فروش نیستند، بلکه به دنبال رضایت بلندمدت مشتریان از طریق ارائه محصولاتی با کیفیت برتر همراه با نیل به اهداف بلندمدت و حیات مستمر خودشان هستند، باید رسالت واقعی واحدهای بازاریابی آنها درک نیازها و خواسته‌ها و فاکتورهای مورد نظر مشتریان و ارائه راهکارهایی برای تولید محصولاتی متناسب با آن نیازها و خواسته‌ها باشد و همچنین بیان کنند که محصول باید مطابق با مزایای مورد انتظار مشتری باشد. قیمت باید متناسب با تواناییهای خریدار باشد. این محصول باید در دسترس مشتری قرار گیرد تا در خرید آن دچار مشکل نشود و در نهایت ترفیعات لازم نیز انجام گیرد تا مصرف‌کنندگان بالقوه از وجود چنین محصولی با خبر شوند.
در این
راستا هر کدام از عناصر آمیخته بازاریابی علاوه بر هماهنگی و انطباق با یکدیگر باید با نیازهای مختلف بازار هدف نیز هماهنگ باشند تا بتوانند به گونه ای کارا و اثر بخش نیازهای مشتریان را با کسب بیشترین سود فراهم آورند و با توجه به این که فروش محصولات نانو هنوز به جایگاه اصلی خود نرسیده ، زیرا رفتار خرید مصرف کنندگان این محصولات به درستی برای ما روشن نیست، در واقع تاثیراتی از قبیل نا آشنایی با محصولات ، هزینه متفاوت محصولات ، کیفیت متفاوت ، کاربرد متفاوت و…. در فروش این محصولات به درستی معلوم نمی باشد به همین سبب شناخت گرایش های خریداران و تعیین ارتباط بین آنها با عناصر آمیخته بازاریابی امری مهم و ضروری است و چون صنعت ساخت محصولات با فناوری نانو در ابتدای راه است ، باید ارتباط بین رفتار خرید مصرف کننده محصولات نانویی و هر یک از عناصر آمیخته بازاریابی به درستی روشن گردد .در این پژوهش قصد براین است تا هر یک از عوامل آمیخته بازاریابی برحسب اولویت و اهمیت تاثیر گذاری بر رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات دارای فناوری نانو بررسی و مشخص گردد.
1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق
محصولات نانو محصولات جدیدی هستند، که در سالهای اخیر وارد بازارهای مصرفی تجاری شده اند این محصولات ویژگی های منحصر به فردی را با خود به ارمغان آورده اند: کوچک تراند، ارزان تراند، سریعتر اند، کاراتراند و خواص و رفتار جدید فیزیکی از خود بروز میدهند.
برای انسان امروزی که صرف زمان و انرژی و منابع مالی برایش اهمیت بسیاری دارد ، مصرف و کاربرد اینگونه محصولات او را در رسیدن به اهداف اش کمک قابل توجهی میکند. در چند سال اخیر، فناوری‌نانو به عنوان یک فناوری برخوردار از رشد امیدبخش و نوین شناخته شده است. این مسئله باعث شده است که از مرحلهی تحقیق به سوی مرحلهی بـهره‌برداری از این فناوری حرکت شود در سال‌های آتی کماکان تجاری سازی فنـاوری نانو ادامه خواهد یافت.( کنل ،2004)
فروش و بازاریابی محصولات فناورانه، حساسیت و ویژگیهای خاصی دارد که باید به آنها توجه شود. توجه به این نوع مسائل برای شرکت های فناور نقشی تعیین کننده دارد. همان طور که اکثر دانشمندان علم بازاریابی، عناصر اصلی بازاریابی را شامل چهار مفهوم محصول، قیمت، مکان و ترفیع میدانند، باید با توجه به مسائل و موارد موجود در این چهار عامل آمیخته بازاریابی بتوان برای عرضه موفق آمیز محصولات فناورانه از اجزای این چهار عامل به عنوان عوامل در اختیار واحد بازاریابی (یا به نوعی عوامل قابل کنترل) استفاده و بهره برد.
پویایی فزآینده بازارهای بین‌المللی بر قابلیت‌های رقابتی و فعالیت‌های شرکت‌های متمرکز بر فناوری ‌نانو، فشار زیادی اعمال می‌کند و ضعف دانش و مهارت های بازاریابی منجر به شکست اکثر این شرکت ها می شود. و تنها کسانی موفق به بهره برداری از فرصتهای موجود میشوند تا عوامل تاثیر گذار بر رفتار خرید مصرف کنندگان را به درستی شناخته و اولویت بندی نمایند.(رضوانی،1390)
1-4) اهداف تحقیق
هدف کلی : رتبه بندی هر یک از عوامل موثر آمیخته بازاریابی بر رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات نانو
اهداف جزیی:
بررسی تاثیر عامل محصول بر رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات نانو
بررسی تاثیر عامل قیمت بر رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات نانو
بررسی تاثیر عامل توزیع بر رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات نانو
بررسی تاثیر عامل ترفیع بر رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات نانو
1-5) فرضیه های تحقیق
بین عامل محصول و رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات نانو ارتباط معنا داری وجود دارد.
بین عامل قیمت و رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات نانو ارتباط معنا داری وجود دارد.
بین عامل توزیع و رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات نانو ارتباط معنا داری وجود دارد.
بین عامل ترفیع و رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات نانو ارتباط معنا داری وجود دارد.
1-6) بررسی اجمالی پیشینه داخلی و خارجی تحقیق
در سطح پایان نامههای کارشناسی ارشد و دکتری کلیه دانشگاههای ایران پژوهشی در مورد بررسی و رتبه بندی عوامل آمیخته بازاریابی بر رفتار خریداران محصولات نانو پژوهشی انجام نشده است با توجه به نوظهور بودن این فناوری پژوهش و تحقیقات بازاریابی و همچنین پژوهش برای تجاری سازی این فناوری در سطح بین المللی نیز اندک و در ابتدای راه بوده که در ادامه

دیدگاهتان را بنویسید