منابع و ماخذ پایان نامه کمومتریکس، ۱-۳-، ۱-۳-۱-، ۱-۳-۳-

۳D arrows on whte background - great for topics like motion, action, progress etc.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده
فصل اول : مقدمه
۱-۱- کمومتریکس ۲
۱-۲- روش‌های کمومتریکس ۳
۱-۳- دسته‌بندی داده‌ها ۵
۱-۳-۱- داده‌های مرتبه صفر ۵
۱-۳-۲- داده‌های مرتبه اول ۵
۱-۳-۳- داده‌های مرتبه

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*