منابع و ماخذ پایان نامه
کمومتریکس، ۱-۳-، ۱-۳-۱-، ۱-۳-۳-

منابع و ماخذ پایان نامه کمومتریکس، ۱-۳-، ۱-۳-۱-، ۱-۳-۳-

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده
فصل اول : مقدمه
۱-۱- کمومتریکس ۲
۱-۲- روش‌های کمومتریکس ۳
۱-۳- دسته‌بندی داده‌ها ۵
۱-۳-۱- داده‌های مرتبه صفر ۵
۱-۳-۲- داده‌های مرتبه اول ۵
۱-۳-۳- داده‌های مرتبه

دیدگاهتان را بنویسید