پایان نامه با کلید واژه های
ادبیات تحقیق، مبانی نظری
Businessman hand touching map point, network connection, international meaning, copy space

پایان نامه با کلید واژه های ادبیات تحقیق، مبانی نظری

۵
۱-۲-۲- انواع شبکه‌های اجتماعی: ۶
۱-۳- تعاریف تجربه کاربری و اهمیت پرداختن به آن: ۸
۱-۳-۱- تعریف تجربه کاربری: ۸
۱-۳-۲- اهمیت تجربه کاربری: ۸
۱-۴- ارزیابی مکاشفه ای : ۹
فصل ۲- مروری بر ادبیات تحقیق و مبانی نظری ۱۱
۲-۱- سادگی طراحی واسط کاربری: ۱۱
۲-۲- جستجوی برجسته و تابعی : ۱۲
۲-۳- طراحی

پاسخی بگذارید

بستن منو