پایان نامه با کلید واژه های
ادبیات تحقیق، مبانی نظری

پایان نامه با کلید واژه های ادبیات تحقیق، مبانی نظری

۵
۱-۲-۲- انواع شبکه‌های اجتماعی: ۶
۱-۳- تعاریف تجربه کاربری و اهمیت پرداختن به آن: ۸
۱-۳-۱- تعریف تجربه کاربری: ۸
۱-۳-۲- اهمیت تجربه کاربری: ۸
۱-۴- ارزیابی مکاشفه ای : ۹
فصل ۲- مروری بر ادبیات تحقیق و مبانی نظری ۱۱
۲-۱- سادگی طراحی واسط کاربری: ۱۱
۲-۲- جستجوی برجسته و تابعی : ۱۲
۲-۳- طراحی

دیدگاهتان را بنویسید