پایان نامه با کلمات کلیدی
ادبیات تحقیق، مبانی نظری

پایان نامه با کلمات کلیدی ادبیات تحقیق، مبانی نظری

۱-۳- تعاریف تجربه کاربری و اهمیت پرداختن به آن: ۸
۱-۳-۱- تعریف تجربه کاربری: ۸
۱-۳-۲- اهمیت تجربه کاربری: ۸
۱-۴- ارزیابی مکاشفه ای : ۹
فصل ۲- مروری بر ادبیات تحقیق و مبانی نظری ۱۱
۲-۱- سادگی طراحی واسط کاربری: ۱۱
۲-۲- جستجوی برجسته و تابعی : ۱۲
۲-۳- طراحی دکمه‌های برجسته : ۱۳
۲-۴- جدایی عناصر

دیدگاهتان را بنویسید