۲۵ حدیث درباره دروغ و دروغگو

۲۵ حدیث درباره دروغ و دروغگو

قرآن quran

۲۵ حدیث درمذمت دروغ ازفرمایشات پیامبر(ص) وائمه علیهم السلام:

۱- دروغ فسق و دروغگو فاسقه.

۲- دروغگو ایمان نداره.

۳- دروغ از قماربدتره.

۴- دروغگو دشمن خداس.

۵- روی دروغگو سیاه س.

۶- دروغ ازشراب بدتره.

۷- دروغگو بوی دهنش متعفنه.

۸- خدای تعالی دروغگو رو لعنت می کنه.

۹- بوی گند دهن دروغگو به عرش می رسه.

۱۰- دروغ داغون کننده ایمانه.

۱۱- دروغ مانع چشیدن طعم ایمانه.

۱۲- دروغگو تخم کینه درسینها می کارد.

۱۳- دروغگو مروتش ازهمه خلق کمتره.

۱۴- به جهت یه دروغ ،هفتاد هزار فرشته دروغگو رو لعنت می کنن.

۱۵- دروغ علامت نفاقه.

۱۶- دروغ بدترین ریاهاست.

۱۷- دروغ فراموشی می آورد.

۱۸- دروغ دریست ازدرهای نفاق.

۱۹- دروغگو به عذابی مخصوص در قبر گرفتار می شه.

۲۰- دروغ ،محروم کنه دروغگو رو ازن مازشب و روز.

۲۱- دروغ دلیل خذلان الهیه.

۲۲- دروغ دلیل گرفتن صورت انسانی ازدروغگوه.

۲۳- دروغ ، بزرگترین خباثته.

۲۴- دروغگو ،بزرگترین گناهکارانه.

۲۵- دروغ صاحبش رو هلاک کنه.

به چه دلیل دعا کردن به درگاه خدا رو فراموش می کنیم؟

بدترین و شرورترین آدم ها رو بشناسین!

بازنشر حدیث دروغ روایت مذهبی

دیدگاهتان را بنویسید