یک معادله جالب و خنده دار !! حتما بخونید

یک معادله جالب و خنده دار !! حتما بخونید

این مطلب فقط جهت سرگرم شدن شما عزیزان بوده و اصلا قصد توهینی وجود نداره.

معادله ۱

آدم = خواب + خوراک + کار+ تفریح

الاغ = خواب + خوراک

پس

آدم = الاغ + کار + تفریح

وبنابرین

تفریح – آدم = الاغ + کار

بعبارت دیگه

انسانی که تفریح نداره = الاغی که فقط کار می کنه

*****

معادله ۲

مرد = خواب + خوراک + درآمد

الاغ = خواب + خوراک

پس

مرد = الاغ + درآمد

و بنابرین

درآمد – مرد = الاغ

بعبارت دیگه

مردی که درآمد نداره = الاغ

*****

معادله ۳

زن = خواب + خوراک + خرج پول

الاغ = خواب + خوراک

پس

زن = الاغ + خرج پول

وبنابرین

خرج پول – زن= الاغ

بعبارت دیگه

زنی که پول خرج نمی کنه = الاغ

*****

نتیجه گیری:

از معادلات ۲و۳ داریم:

مردی که درآمد نداره = زنی که پول خرج نمی کنه

پس:

فرض منطقی ۱: مردها درآمد دارن تا نگذارند زنها تبدیل به الاغ شن..

و

فرض منطقی ۲: زنها پول خرج می کنن تا نگذارند مردها تبدیل به الاغ شن.

بنابرین داریم …

مرد + زن = الاغ + درآمد + الاغ + خرج پول

> و ازفرضهای۱و۲ نتیجه منطقی میگیریم که:

مرد + زن = ۲ الاغی که با هم بخوشی زندگی میکنن.

جمع آوری : آلامتو

دیدگاهتان را بنویسید