چهار عامل موثر بر تشویق کودکان

چهار عامل موثر بر تشویق کودکان

عوامل موثر در تشویق
فوریت تشویق: یکی از مهمترین عوامل موثر در تشویق، سرعت دادن آن بعد از بروز رفتار صحیح است.(( پژوهشگران به این نتیجه رسیده اند که هر قدر فاصله بین اجرای پاسخ صحیح و دریافت پاداش بیشتر باشد ، اثر پاداش کاهش می یابد. پاداش باید بلافاصله بعد از اینکه کودک– و نوجوان– رفتار مطلوب مورد نظر را اجرا کرد داده شود، تاخیر جایز نیست))(موریس،1372).
همراه کردن تشویق با تمجید و تحسین: کودک و نوجوان باید به وضوح دریابد که رفتارش رضایتبخش بوده و تشویق کننده از او و رفتارش راضی است. بدین منظور باید هنگام تشویق فرد به تحسین او نیز پرداخت. هیچوقت پاداش را بدون تحیسن ندهید، مگر آنکه بوضوح معلوم باشد که کودک از ستوده شدن خوشش نمی آید. خوشحالی خود را پنهان نکنید، شادی خود را به کودک نشان دهید.
نوع پاداش: گرچه ممکن است بدیهی بنماید که نوع پاداشی که به کودک می دهید در رفتارش اثر خواهد داشت،اما بیشتر مردم این واقعیت را فراموش می کنند …همانطور که اغلب مردم تنوع را درنوع غذای روزانه دوست دارند، اغلب کودکان هم تنوع را در نوع پاداشی که می گیرند بیشتر می پسندند علاوه بر نوع پاداش،کیفیت و کمیت پاداش نیز از عوامل مهم و موثر در تشویق کودکان و نوجوانان به شمار می رود.
فرد تشویق کننده: برای به حد اکثر رساندن تاثیر تشویق، حتما باید کودک از کسی پاداش بگیرد که مورد علاقه و توجه اش است.
پژوهشگران معتقدند که تشویق  و تمجید اثرات وسیعتری در یادگیری دانش آموزان دارد، زیرا مطالعات نشان داده اند که تمجید و تشویق نه تنها در پیشرفت درس مورد نظر بلکه در پیشرفت دروس دیگر نیز موثر است. به این معنی که یک نگرش مثبت نسبت به یادگیری در دانش آموز ایجاد می کند و او را متمایل به یادگیری و کسب دانش می نماید(آبتین،1374).