چهار اشتباه خطرناک و اساسی در ارتباطات زناشویی

چهار اشتباه خطرناک و اساسی در ارتباطات زناشویی

اشتباهات اساسی در ارتباطات زناشویی

ایجاد ارتباط برای زیر نفوذ  خود قرار دادن
گاهی اوقات ما یک رابطه را برای به دست آوردن خواسته هایمان آغاز می کنیم خواه طرف مقابل توانایی برآوردن آن را داشته باشد و خواه نداشته باشد، قهر می کنیم اخم می کنیم تهدید می کنیم چاپلوسی می کنیم و آنچه در توان داریم برای ایجاد احساس ناراحتی در طرف مقابلمان انجام می دهیم این نوع رفتار گرچه ممکن است به طور موقتی موثر باشد اثر بسیارناگواری در طولانی مدت بر سلامت رابطه خواهد داشت آن را رها کنید برای خواسته و پیشنهادات نفر دیگر احترام قائل گردید اگر او نمی خواهد خواسته شما را برآورده کند ببینید می توانید خودتان آن را به خود بدهید(کارتر[1]، 2003).
ایجاد ارتباط برای فریب دادن
با اینکه نیازی به گفتن ندارد این یکی از خطرناک ترین انواع رفتار است که بسیاری از رابطه ها را نابود می کند . دروغ ها گزافه گویِی ها بازی دادن ها و نیرنگ های متداول همگی باعث پریشانی و رنجش می گردند. آنها بنیان رابطه را به لرزه در می آورند و در نهایت شکافی عمیق در اعتماد به وجود می آورند. نسبت به خطر آن هشیار باشید و پیش از اینکه آغاز شود متوقفش کنید اگر این چیزی است که برای شما آشنا به نظر می رسد ابتدا آن را در رفتارهای خودتان مورد سنجش قرار دهید اگر صادق باشید دیگر مایل به پذیرش فریب دیگران نخواهید بود در روابط خود راستی و درستی را پیشه کنید (بارتون[2]، 2003).
پیام های متناقض
پیام های متناقض چیزی گفتن و چیز دیگری را انجام دادن است که یک فرم بسیار رایج فریب و نیرنگ می باشد همچنین این می تواند به صورت قول دادن لفظی یا عملی و انجام ندادن آن در بیاید. پیغام های متناقض باعث پریشانی بسیار می گردد همیشه به اعمال فرد توجه نمایید معمولا اعمال نسبت به گفتار هم ترازی بیشتری با حقیقت داد. اگر گفتارشان با اعمالشان در تناقض بود آنچه که گفته می شود را نادیده بگیرید .درک کنید که شخص دارای تعارض بوده و اجـازه ندهیـد شمـا را نیز دچار آن احساس نماید(شرود[3]، 2002).
ایجاد ارتباط بابت ثابت کردن حق خود و اشتباه دیگری:
پیش از آنکه بتوانید یک ارتباط موثر را آغاز کنید، باید نگاهی موشکافانه به قصد و غرض خود بیاندازید آیا برای اینکه توسط دیگران فهمیده شوید ارتباط برقرار می کنید، برای بدست آوردن خواسته ها، یا هدف دیگری را فراسوی سخنانی که در حال بیان آنها هستید دنبال می کنید؟ بسیاری از زوج ها به مرحله ای می رسند که فقط می خواهند ثابت کنند حق با آنها بوده و نفر دیگر در اشتباه است (و همیشه این طور بوده است). این نوع رابطه همانند نبرد می ماند. این سخنان مملو از خشم وسرزنش بوده و سبب می گردد نفر دیگر احساس کوچکی نماید. حرف های ردو بدل شده در چنین رابطه ای هرگز گوش داده نمی شوند. هر چند که آنچه با صدای واضح و بلند خوانده می شود خشم و عداوت موجود در مراودات است.
 
 
جهت رفع این مشکل، تصمیم بگیرید همدیگر را سرزنش نکنید و به صحبت های یکدیگر با خلوص نیت گوش کنید. تصمیم بگیرید که در صدد ثابت کردن چیزی برنیامده و در عوض برای ایجاد یک پل برای درک متقابل پیدا نمایید. این تصمیمات در موفقیت یک رابطه بسیار مفید خواهد بود(فالیکو[4]، 2000).
[1] Carter,B
[2] Burton, J .P
[3] Sherood, H.B
[4] Falicov