مسئولیت شرکت‌های با مسئولیت محدود و مدیران آنها

مسئولیت شرکت‌های با مسئولیت محدود و مدیران آنها

1ـ طرح موضوع
یکی از موضوعات مهم قابل طرح در قلمرو شرکت های تجاری از جمله شرکت با مسئولیت محدود، همانا بحث مسئولیت مدنی است وقتی بحث مسئولیت مدنی شرکت با مسئولیت محدود مطرح می شود، همراه با آن بحث مسئولیت مدنی مدیران نیز قابل طرح است. هر چند علی الاصول مدیران از طرف شرکت مبادرت به اقدام می کنند و در این صورت شرکت به عنوان شخص حقوقی باید مسئول باشد اما گاهی اقدام مدیر به نحوی است که چارچوب موازین قانونی یا اساسنامه را رعایت نمی کند به همین جهت موجب می گردد که به جای شرکت، مدیر مسئول باشد. بنابراین ترسیم مسئولیت بین شرکت و مدیر از اهمیت خاصی برخوردار است. به همین دلیل تبیین مسئولیت این دو باید با هم صورت پذیرد. از طرفی انواع مسئولیت هر یک نیز باید بررسی شود بدین ترتیب که گاهی مسئولیت هر دو در مقابل اشخاص ثالث قابل طرح است و گاهی در مقابل شرکاء و همچنین گاهی مسئولیت هر یک در مقابل دیگری مطرح است و گاهی نوع مسئولیت متفاوت است به طوری که وقتی مسئولیت هر یک در مقابل اشخاص ثالث مطرح می شود گاهی از نوع قراردادی و گاهی غیرقراردادی و قانونی است که هر یک از شقوق فوق مستلزم بررسی جداگانه است. اما چه بسا دو محور اساسی و مهم در بحث مسئولیت در شقوق فوق از محورهای دیگر مهمتر است و آن همانا «موضوع و حدود اختیارات» است. از طرفی بحث مسئولیت به شرح فوق زمانی اهمیت بیشتر می یابد که موضوع با شرکت های با مسئولیت محدود در حقوق انگلیس مورد مقایسه قرار می گیرد. در حقوق انگلیس شرکت های با مسئولیت محدود تحت عنوان Private Companies limited by shares به عنوان یکی از انواع شرکت های ثبت شده مورد بررسی قرار می گیرند. در مقام مقایسه موجب می شود که برخی از موارد مثبت و مهم که می تواند مورد بهره برداری در حقوق ایران قرار گیرد استخراج شود. لذا روش تطبیقی می تواند به این ترتیب به عنوان روش مهم و مثبت در جهت اصلاح و تکمیل قانون مورد نظر در حقوق ایران ارزیابی شود از جمله موارد مثبت اینکه در حقوق انگلیس که در قدیم هر چند آلتراوایرز (Ultra Vires) به عنوان یکی از موارد اصول و مهم بود به طوری که اگر مدیران از موضوع و حدود اختیارات تجاوز می کردند شرکت مسئول تلقی نمی شد ولی در قانون فعلی از این قاعده عدول شده و در حال حاضر به نحوی است که اگر مدیر حتی از موضوع و حدود اختیارات تجاوز کند همچنان شرکت مسئول تلقی می شود و این قاعده عملاً به نفع اشخاص ثالث می باشد که در حقوق ایران می توان از این روش تاثیر پذیرفت به هر ترتیب روش تطبیقی شرکت های با مسئولیت محدود در حقوق ایران با انگلیس می تواند بسیار نافع باشد که در پایان نامه حاضر به تمامی موارد پرداخته شده به طوری که به صورت گام به گام تمامی عناوین در حقوق ایران و انگلیس مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته است و در عین حال متناسب با هر بحث، لایحه جدید قانون تجارت هم پرداخته شده است.

2ـ سوالات تحقیق
الف: آیا مسئولیت شرکت با مسئولیت محدود در حقوق ایران و انگلیس در برابر اشخاص ثالث یک اصل است و مسئولیت مدیران یک استثناء؟

ب: آیا صرف اقدام مدیران در مقام نماینده، برای شرکت ایجاد مسئولیت می کند؟

ج: آیا صرف تخلف مدیر، موجب ایجاد مسئولیت مستقیم وی در مقابل شرکت است؟

ب: آیا صرف اقدام مدیران در مقام نماینده، برای شرکت ایجاد مسئولیت می کند؟

 

 

ج: آیا صرف تخلف مدیر، موجب ایجاد مسئولیت مستقیم وی در مقابل شرکت است؟