پایان نامه مدیریت سرمایه در گردش-:بازده داراییها (ROA)

پایان نامه مدیریت سرمایه در گردش-:بازده داراییها (ROA)

بازده داراییها (ROA)

       بازده داراییها نظیر بازده حقوق صاحبان سهام از معیارهای حسابداری سنجش عملکرد تلقی شده و از حاصل تقسیم سود خالص بر مجموع (یا متوسط) داراییها قابل محاسبه میباشد. این نسبت میزان کارایی مدیریت را در بکار گرفتن منابع موجود در جهت تحصیل سود نشان میدهد. نسبت مزبور اغلب توسط سرمایهگذاران موجود و یا سرمایهگذاران بالقوه برای ارزیابی مدیریت شرکت استفاده میشود. با وجود آنکه ROA و نیز ROE با استفاده از سود ویژه قبل از کسر بهره  مالیات (به جای سود خالص ) نیز ممکن است در محاسبات مورد استفاده قرار گیرد. ولیکن در اغلب مطالعات انجام شده به لحاظ دسترسی آسانتر به اطلاعات مربوط به سود خالص، از شکل فوق الذکر استفاده میشود.

 

2-5-4-1-2 معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری و اطلاعات بازار

         این معیارها علاوه بر استفاده از اطلاعات موجود در صورتهای مالی اساسی و یادادشتهای پیوست، اغلب از اطلاعات بازار نیز برای جلوگیری عملکرد شرکت استفاده مینمایند. به همین دلیل معیارهای مزبور علاوه بر حفظ مزایای معیارهای قبلی، برخی از معایب آنها را نیز برطرف کرده و باعث میشود میزان مربوط بودن اطلاعات افزایش یابد. در حالت کلی این دسته از معیارها نسبت به معیارها مبتنی بر اطلاعات تاریخی ارجحیت داشته و عملکرد شرکت را دقیقتر اندازهگیری میکنند. معیارهای نسبت قیمت به سود (P/E) نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام، بازده سهام و نسبت Q توبین نمونههایی از معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری و قیمت بازار محسوب میشوند. (جهانخانی و ظریف فرد، 1374)

2-5-4-1-2-1 نسبت قیمت به سود (P/E)

        نسبت قیمت به سود ابزاری رایج برای تحلیل وضعیت شرکتها، صنایع و بازار است که از طریق تقسیم قیمت بازار یک سهم به سود همان سهم بدست میآید و بیانگر مبلغی است که سرمایهگذاران باید برای هر ریال سود پرداخت نمایند نسبت مزبور از عایدی شرکت بعنوان مبنای ارزش سرمایهگذاران سهام استفاده کرده و ارزیابی بازار از دیدگاه شرکت را نشان میدهد.

2-5-4-1-2-2 نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام (MTB)

         این نسبت از طریق تقسیم ارزش بازار هر سهم به ارزش دفتری همان سهم بدست میآید. ارزش دفتری هر سهم نشان دهنده ارزشهای تاریخی است. از طرفی ارزش بازار هر سهم انعکاسی از جریانهای نقدی آتی میباشد که عاید شرکت خواهد شد، بنابراین اگر شرکتی دارای مدیریت و سازماندهی مطلوبی بوده بتواند با کارایی کامل به وظایف و نقشهای خود عمل کند در این صورت ارزش بازار، بزرگتر از ارزشهای تاریخ و دفتری خواهد بود و این نسبت افزایش پیدا میکند نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری هر سهم طرز تفکر سرمایهگذاران نسبت به عملکرد گذشته و دور نمای آتی شرکت را بیان میکند.

2-5-4-1-2-3 بازده سهام (RT)

       بازده سهام به ارزیابی بازده بازار پرداخته و از آن جهت که نوسانات واقعی پدید آمده در ارزش سهام را در طی سال نشان میدهد  یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد تلقی میشود. از مزایای معیار فوق آن است  که نسبتاً به روشها و برآوردهای حسابداری حساس نبوده و تصمیمات مدیریت را به نحو مناسبتری ارزیابی مینماید. بازده سهام در یک دوره معین با توجه به قیمت اول و آخر دوره و منافع، تقسیم شده در طی دوره از رابط زیر قابل محاسبه میباشد:

 

در عبارت فوق مبین قیمت سهم در پایان دوره، نشانگر قیمت سهم در ابتدای دوره و به معنای سود تقسیم شده در طی دوره میباشد. در صورتی که شرکت در طی سال اقدام به تجزیه سهام کرده باشد، لازم است سود تقسیم شده هر سهم و قیمت پایانی سهم با توجه به نسبت تجزیه سهام تعدیل شده و بازده هر سهم بشرح زیر محاسبه گردد:                                                          .

در صورتی که شرکت در طی سال اقدام به توزیع سود سهمی (سهام جایزه) و یا افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی صاحبان سهام نموده باشد در آن حالت نحوه محاسبه بازده سهام بستگی به تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی خواهد داشت.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران