طراحی چندرسانه‌ای صمیمیت در خانواده و بررسی اثربخشی آن بر میزان نشاط شادکامی معلمان زن …

طراحی چندرسانه‌ای صمیمیت در خانواده و بررسی اثربخشی آن بر میزان نشاط شادکامی معلمان زن …

دریکی دو دهه اخیر رویکرد روانشناسی مثبت موردتوجه روانشناسان بسیاری قرارگرفته (سلیگمن1 و             سکزها لای2 2001)یکی از مباحثی که در مهروموم های اخیر در رویکرد روانشناسی مثبت موردتوجه قرارگرفته است مبحث شادی است واژه شادی مفهومی روان شناختی است که دارای تعاریف و ابعاد مختلفی هست در واژه نامه ها ،شادی با واژه هایی همچون خوشحالی ،شادکامی ،خوشی و نشاط هم معنا دانسته شده است (معین ،1371)در سطح عموم مردم شادی ،بودن در حالت خوشحالی و سرور با دیگر هیجانات مثبت ،رضایت از زندگی و فقدان افسردگی و دیگر عواطف منفی است .در مباحث روان شناختی شادی به عنوان یکی از هیجانات مثبت طبقه بندی شده است که انسان ها در فعالیت های روزمره خود از تجربه می کنند .روانشناسان همچون آرگایل3 (2001)نیز شادی را ترکیبی از وجود عاطفه مثبت ،عدم وجود عاطفه منفی و رضایت از زندگی می دانند .سرور یکی از سه جزء شادی یا شادکامی است . همان گونه که در تعریف آرگایل مشخص شده است دو بعد دیگر شادی رضایت از زندگی و فقدان عاطفه منفی است،سرور جنبه هیجانی شادی و رضایت از زندگی جنبه شناختی آن هست .افراد متأهل از افراد مجرد ،مطلقه جداشده یا هرگز ازدواج نکرده

1-Seligman  2- Skz·ha Lai  3-Argyle

شادترند(مایرز1،2000)کسانی که از همه کمتر شادند افرادی هستند که در دام ازدواج ناشاد گرفتارند .برای پیوند بین ازدواج و شادمانی دو تبیین وجود دارد .یک تبیین این است که افراد شاد ازدواج می کنند ولی افراد ناشاد ازدواج نمی کنند ،زیرا افراد شاد به عنوان همسران زناشویی جذاب تر از افراد ناشاد هستند.تبیین دیگر این

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

است که ازدواج گستره ای از منابع را برای افراد به همراه دارد که آنان را شادمان می کند(کار2 1385،ترجمه شریفی ).افراد شادمان از زندگی شان بیشتر رضایت دارند و بیشتر لذت می برندوروی هم رفته کیفیت زندگی شان بهتر است.محیط شاد یا به عبارت دیگر خانواده شاد علاوه بر تأثیربرشادمانی در افزایش عزت نفس ،اعتمادبه نفس و تقویت عملکرد درسی و شغلی افراد خانواده مؤثر است. همسر خوب از عوامل موجد شادی است.خصوصاً در زنان شادمانی با رضایت از همسر رابطه زیادی دارد. یعنی  زنانی که از همسرشان راضی تر ناشادمانی بیشتری دارند. زوجین شاد نسبت به خانواده خود متعهد هستند وسعی می کنند وقت و انرژی خود را در خانواده مصرف کنند. (عابدی ،1383)

سازمان بهداشت جهانی خانواده را به عنوان عامل اجتماعی اولیه در افزایش سلامتی و بهزیستی معرفی کرده است .(کمپ بل 3،2003)اگر کانون خانواده دربرگیرنده محیط سالم و سازنده و روابط گرم و تعامل بین فردی صمیمی باشد می تواند موجب رشد پیشرفت اعضای خانواده شود. ارتباط سازنده در خانواده به توانایی اعضای خانواده در برقراری ارتباط مؤثر و اتخاذ دیدگاهی مثبت نسبت به همدیگر بستگی دارد. (مندنهال41996)زوجین به عنوان هسته اصلی خانواده موردتوجه هستند.سلامت و پویایی خانواده ریشه در سلامت و شادابی زوجین دارد. زوجین را می توان نیروی محرک وجهت دهنده خانواده به حساب آورد.از مهم ترین ویژگی های خانواده متعادل توانایی برخورد مثبت و سازنده با جهان پیرامون و یا  به طورکلی مثبت گرایی است. در این صورت افراد و خانواده هنگام مواجه با مسائل و پدیده ها ،جنبه های مثبت ،آموزنده والهام بخش آن را موردتوجه قرارمی دهندواز جنبه های منفی چشم پوشی می کنند.(سلیگمن 52001) پژوهش ها نشان داده اند که تعیین هدف در زندگی بهترین پیش بینی کننده شادکامی و رضایت از زندگی است. تنظیم اهداف شخصی و خانوادگی با شاخص های مهم سلامت روان یعنی رضایت از زندگی ،عزت نفس خوش بینی رابطه دارد.در مداخلات درمانی ،برنامه هایی که دربرگیرنده تنظیم اهداف شخصی در زوجین است منجر به افزایش تعهد شخصی و شادمانی در فضای زندگی خانوادگی می شود .واردکردن والدین و خانواده ها در استراتژی های تمرینی روزمره شادکامی و تندرستی آن ها را افزایش می دهد.

1-Mayers   2-Carr  3- Campbell   4-Mendenhall    5-Seligman

خانواده هایی که خودتنظیمی بیشتری دارند از صمیمیت  بالاتری برخورد دارند که طبیعتاً سلامت روان آن ها را افزایش می دهد. (بلانچو1 2006)با توجه به این که نشاط و شادکامی در زندگی رابطه مستقیم با صمیمیت در خانواده دارد،لذا هدف از اجرای این پژوهش تأثیر چندرسانه ای صمیمیت در خانواده برافزایش نشاط و شادکامی معلمان زن دوره  ابتدایی ناحیه دو یزد هست.

1-2-بیان مسئله

شادی و سرور از حالت های درونی انسان است که نمودهای بیرونی هم دارد. این حالت محصول و معلول نوعی آگاهی از تحقق اهداف و آرزوهاست و زمانی ایجاد می شود که انسان به یکی از اهداف و آرزوهای خود دست یابد یا این که احتمال تحقق آن را بالا بداند. شادی از حس رضایت مندی و پیروزی به دست می آید و وقتی انسان به هدف خود نمی رسد یا آرزوی خود را بربادرفته می بیند، حالت غم و اندوه بر او چیره می شود. یعنی حزن و اندوه حالتی است که از حس نارضایتی و شکست به دست می آید.قرآن کریم واژه های «سرور و فرح» را هم برای سرورهای ممدوح به کاربرده است و هم برای فرح های مذموم. در سوره ی انشقاق آمده است: اما کسی که نامه ی اعمالش به دست راستش داده شود… خوشحال به سوی خانواده اش بازمی گردد؛ و اما کسی که نامه ی اعمالش به پشت سرش داده شود… در شعله های سوزان آتش می سوزد. چراکه او در میان خانواده اش پیوسته (از کفر و گناه خود) مسرور بود.

شادمانی و نشاط از عنصرهای مفید و باارزش برای زندگی است. به طوری که در آموزه های روان شناختی و دینی موردتوجه ویژه قرارگرفته و به آن عنایت خاصی شده است. برخورداری از چهره شاد و بشاش و امیدوارانه از ویژگی های مؤمنین شمرده شده است. در پرتو شادی و نشاط، زندگی دنیایی، طراوت و پویایی ویژه ای پیدا می کند، روح امید و پیشرفت در انسان دمیده می شود. وجود شادی و نشاط در تمام عرصه های زندگی و تعاملات لازم و ضروری است؛ ولی در ارتباط همسران با یکدیگر، اهمیتی مضاعف پیدا می کند.
زندگی زناشویی و مشترک اگر تهی از رضایت مندی، نشاط و شادمانی باشد، پایداری کمتری خواهد داشت و محیط خانواده، محیطی بی روح، ملال آور و خسته کننده خواهد شد. مگر ممکن است یک عمر بدون رضایت مندی و شادکامی، در کنار همدیگر زیست؟ آیا می توان بدون رضایت خاطر و شادکامی به ایفای نقش های همسری و پدر و مادری پرداخت؟

در دهه های اخیر خانواده ها با مسائل متعددی مواجه شده اند که اثر سوئی بر کارکرده مطلوب آن ها داشته است . در دوران معاصر ، خانواده ایرانی نیز ، در معرض تغییرات ساختاری قرارگرفته که همین امر روابط

1Blancho

موجود میان اعضای خانواده را دچار دگرگونی نموده است (عامری ،1381).رابطه زناشویی می تواند دست مایه شادی و در غیر این صورت منبع بزرگ رنج تأمل باشد . عشق با دنیایی از امید شروع می شود : امید به این که روزی احساسمان را درک کنند.و ما را بپذیرند ، امید به این که به تعلق خاطر برسیم ، حمایت شویم و امنیت خاطر داشته باشیم ، امید به شور و اشتیاقی عمیق ، روی ای پیوندی پردوام . اما گاه این امید در برخورد با واقعیت های عشق رنگ می بازد  نیازها برآورده نمی شوند. خشم فاصله می اندازد ، داوری ها مسئله ساز می سازند ، احساس تنهایی حاکم می گردد(بالک1، مک کی 2و فانینگ3 ، 1994 ، ترجمه قرا چه داغی ،1384)ازدواج وزندگی خانوادگی نمونه های کوچکی از خود زندگی هستند و می توانند لذت و یا درد بی پایان ایجاد کنند. ازدواج و خانواده سالم می تواند منبع ارزشمندی برای دوره های سخت زندگی باشد . برعکس ، روابط ناسالم و معیوب می توانند مشکلاتی را ایجاد کنند که حتی به نسل های بعدی نیز منتقل شود . فقر مهارت های ارتباطی ازجمله مهم ترین مواردی است که می تواند به شکست ازدواج بیانجامد . فقر مهارت های ارتباطی باعث می شود که زوج ها دچار انزوا، عدم اطمینان و سردرگمی در روابط خود شوند و گاه صمیمیت را در خارج از روابط مشترک خود جستجو کنند . ازجمله عوامل مهمی که در موفقیت یا عدم موفقیت ازدواج ، نامشخص شده اند عبارت اند از :ارتباط کارآمد و حل تعارض ، انتظارات واقعی از ازدواج ، تقسیم عادلانه کارهای خانه ، داشتن فرزند ، طول زمان ازدواج و تعهدات مذهبی .در پژوهشی که توسط جان گاتمان4 و همکارانش انجام شد . آن ها لحظه به لحظه ارتباط های زوجین را بررسی کردند و حالت های چهره و بی قراری های زوج ها را در هنگام ارتباط تعقیب کرده و حتی تنفس و ریتم قلبی آن ها را ثبت کردند . درنهایت آن ها به این نتیجه رسیدند که موفقیت در ازدواج به چگونگی ارتباط آن ها در برخورد با مسائل گوناگون است (اولسون 5،2001) شاید بتوان گفت یکی از قدیمی ترین پیوندهای ارتباطی بشر، ازدواج است . درواقع هدف اصلی ازدواج ،ارتباط است . بدون ارتباط ازدواج و جهِ قانونی ندارد. ارتباطات زناشویی می تواند باعث شادی یا رنج باشد .ارتباط زن و شوهر این امکان را می دهد که با یکدیگر به بحث و تبادل نظر بپردازند ، مشکلاتشان را حل کنند و از نیازهای هم آگاه پیدا کنند.زوج هایی که نتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند در یک وضعیت نامشخص قرار می گیرند . هدف ازدواج ارضای نیازهای طرفین است و روابط زوجین درواقع باهدف ارضای تمام سطوح نیازها صورت می گیرد . شاید همین دلیل است که شایع ترین مشکلی که توسط زوج های ناراضی مطرح می شود عدم موفقیت در برقراری رابطه است اگر همسران نیازهای خود را مطرح نکنند و یا در ارتباط با یکدیگر به نیازهای هم پی نبرند و به راه حل مثبتی جهت دست یابی به نیازهایشان نرسند ، استرس ،

1-Plaques  2- McKay   3- Fanning   4- John Gutman     5-  Olson

ناکامی ، سرخوردگی ، خشم و درنهایت دل زدگی بروز پیدا می کند (یانگ1 ولانگ2،1998)مشکلات رابطه ای در زوجین آشفته نسبت به زوجین آرام کمتر از طریق گفتگو حل می شود ، تعامل و کنترل غیر مؤثر تعارض به اندازه ای تأثیر دارد که روی تداوم مشکلات ارتباطی اثر می گذارد ، تعامل ضعیف ، درک زوجین ، را از

یکدیگر کاهش می دهد و باعث می شود که همسران نتوانند از یکدیگر حمایت کرده و برای ارضای نیاز یکدیگر تلاش کنند . کنترل غیر مؤثر تعارض به این معنی است که مسائل مهم رابطه ، حل نشده باقی می ماند و لذا این مسائل غالباً منبع تعارض های تکراری می شود ، خیلی از زوجین همیشه بحث های مشابه یا یکسانی پیرامون یک موضوع معین دارند ، بدون این که مشکل راحل کنند   (هال فورد3 ،2001، ترجمه تبریزی و همکاران 1384) . دورتی نارنگی در ابتدای کتاب آئین زناشویی خویش چنین می نویسد ، پس از مصاحبه با بیش از 20هزار زوج دریافتم همسرانی که توانسته اند پس از مهروموم ها ، علاقه و احترام بین خود و همسرشان را حفظ نمایند .از رضایت زناشویی بیشتری برخوردند (کارنگی ،1376) . احترام زن و شوهر به یکدیگر از ضوابط و نکات مهمی است که رعایت آن سبب تحکیم در روابط زناشویی می گردد( سلیمانیان ، 1373) . در منابع اسلامی نیز بر لزوم محبت و توجه به همسر تأکید شده است . خداوند سبحان در قرآن چنین می فرماید : و باز یکی از آیات لطف الهی آن است که برای شما از جنس خودتان جفتی بیافرید که در بر او آرامش یافته و باهم انس گیرید و میان شما رأفت و مهربانی برقرار فرمود (روم /21) .

علل بیشتر مشکلات و اختلافات زوجین در زندگی مشترک ،ناشی از افول و کم توجهی تدریجی به موضوع صمیمیت است و یکی از راه های پیشگیری از جدایی ها و بروز مشکلات جدی در زندگی زناشویی ،توجه به صمیمیت در روابط است . ایجاد ،حفظ و تداوم روابط صمیمانه و حل مشکلات ناشی از فقدان یا کاهش صمیمیت زناشویی یکی از نگرانی های عمده متخصصان مشاوره خانواده و ازدواج است .تغییرات فرهنگی – اجتماعی و اقتصادی و به تبع آن تغییر کارکردهای خانواده افزایش نیاز به برقراری روابط صمیمانه را ایجاب می کند.موفقیت در دستیابی به صمیمیت و حفظ آن ،احتمال گسترش تداوم سالم رضایت از زندگی زناشویی و خانوادگی را تضمین و افزایش می دهد. با توجه به مطالب بیان شده در این پژوهش به دنبال این مسئله هستیم که بدانیم آیا آموزش چندرسانه ای صمیمت در خانواده اثری برافزایش نشاط و شادکامی معلمان زن دوره ابتدایی ناحیه دو یزد دارد یا نه ؟

1-Yang  2-lang  3-Halford

1-3 -اهمیت و ضرورت پژوهش:

دنیای صنعتی امروز و پیچیده شدن روابط، میزان ناكامی ها و فشارهای روانی مردم رو به افزونی گذاشته و

زندگی را به كام برخی تلخ كرده است. افراد دیگر به ارضای نیازهای اولیه راضی نیستند و نیازهای جدیدی بر گستره نیازهای قبلی پا بر عرصه وجود گذاشته است. گاهی شكست­ها و ناكامی­ها باعث دلسردی در حل مسائل می شود و درواقع درماندگی آموخته شده ایجاد می شود. به نظر می­رسد، شكست­ها كمتر باعث بروز عاطفه منفی در افراد شاد می شود و هر شكست با خوش­بینی تجربه ای برای رسیدن به پیروزی تلقی می­گردد. اما شادی، خصوصیتی است كه تحت تأثیر ویژگی­های سرشتی و شخصیتی فرد (خصوصاً درون گرایی و برون گرایی) قرار دارد. از طرف دیگر تحت تأثیر تجارب و یادگیری نیز قرار دارد.

درواقع شادی همانند ثروتی است كه می توان آن را از دست داد و یا این که بر آن افزود. با استفاده از روش­های شادی بخش در جریان آموزش، می توان علاوه بر ایجاد محیطی رضایت بخش برای همسران  با بسیاری دیگر از مشكلات ازجمله میزان بی حوصلگی و كسالت ، امراض جسمی و روحی و درنهایت مسئله ، مقابله شود و محیطی فراهم شود كه آرامش را ارمغان آورد.

در دهه های اخیر خانواده ها با مسائل متعددی مواجه شده اند که اثر سوئی بر کارکرده مطلوب آن ها داشته است . در دوران معاصر ، خانواده ایرانی نیز ، در معرض تغییرات ساختاری قرارگرفته که همین امر روابط موجود میان اعضای خانواده را دچار دگرگونی نموده است (عامری ،1381).رابطه زناشویی می تواند دست مایه شادی و در غیر این صورت منبع بزرگ رنج تأمل باشد . عشق با دنیایی از امید شروع می شود : امید به این که روزی احساسمان را درک کنند.و ما را بپذیرند ، امید به این که به تعلق خاطر برسیم ، حمایت شویم و امنیت خاطر داشته باشیم ، امید به شور و اشتیاقی عمیق ، رؤیای  پیوندی پردوام . اما گاه این امید در برخورد با واقعیت های عشق رنگ می بازد  نیازها برآورده نمی شوند. خشم فاصله می اندازد ، داوری ها مسئله ساز می سازند ، احساس تنهایی حاکم می گردد(بالک1، مک کی2 و فانینگ 3، 1994 ، ترجمه قرا چه داغی ،1384)ازدواج وزندگی خانوادگی نمونه های کوچکی از خود زندگی هستند و می توانند لذت و یا درد بی پایان ایجاد کنند. ازدواج و خانواده سالم می تواند منبع ارزشمندی برای دوره های سخت زندگی باشد . برعکس ، روابط ناسالم و معیوب می توانند مشکلاتی را ایجاد کنند که حتی به نسل های بعدی نیز منتقل شود .

شاید بتوان گفت یکی از قدیمی ترین پیوندهای ارتباطی بشر، ازدواج است . درواقع هدف اصلی ازدواج ،ارتباط است . بدون ارتباط ازدواج و جهِ قانونی ندارد. ارتباطات زناشویی می تواند باعث شادی یا رنج باشد

1-Plaques  2- Mackay  3- Fanning

.ارتباط زن و شوهر این امکان را می دهد که با یکدیگر به بحث و تبادل نظر بپردازند ، مشکلاتشان را حل کنند و از نیازهای هم آگاه پیدا کنند.زوج هایی که نتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند در یک وضعیت نامشخص قرار می گیرند .

هدف ازدواج ارضای نیازهای طرفین است و روابط زوجین درواقع باهدف ارضای تمام سطوح نیازها صورت می گیرد . شاید همین دلیل است که شایع ترین مشکلی که توسط زوج های ناراضی مطرح می شود عدم موفقیت در برقراری رابطه است اگر همسران نیازهای خود را مطرح نکنند و یا در ارتباط با یکدیگر به نیازهای هم پی نبرند و به راه حل مثبتی جهت دست یابی به نیازهایشان نرسند ، استرس ، ناکامی ، سرخوردگی ، خشم و درنهایت دل زدگی بروز پیدا می کند (یانگ1 ولانگ2 ،1998)اما عوامل موفقیت روابط صمیمانه کدم اند ؟ بعضی ها می گویند موفقیت ازدواج بستگی به قدرت رؤیا دارد، بستگی به این دارد که تا چه اندازه به عشق متعهد هستید . جمعی دیگر موفقیت روابط صمیمانه را به بخت و اقبال نسبت می دهند ، این که بتواند شخص مناسب خود را پیدا کنید ، کسی که با او همخوانی داشته باشید . جمعی دیگر هم به شور و اشتیاق و به وجود علایق و یا ارزش های مشترک اشاره می کنند . بعد از بررسی صدها رابطه  به این نتیجه رسیدیم کسانی که در روابط صمیمانه خود موفق می شوند از مهارت های ویژه ای برخوردارند . محقق در این پژوهش به آموزش صمیمیت در خانواده و اثر آن برافزایش نشاط و شادکامی پرداخته است. تا نقش هر یک از این متغیرها را تعیین کند.

1-4- اهداف تحقیق :

1-4-1-هدف کلی :

تعیین اثربخشی آموزش چندرسانه ای صمیمیت در خانواده بر بهبود نشاط و شادکامی معلمان

1-4-2-اهداف جزی :

    • تعیین اثربخشی آموزش چندرسانه ای صمیمیت در خانواده بر بهبود خود پنداره ی معلمان ابتدایی تعیین اثربخشی آموزش چندرسانه ای صمیمیت در خانواده برافزایش نشاط و شادکامی معلمان ابتدایی
    • تعیین اثربخشی آموزش چندرسانه ای صمیمیت در خانواده بر بهبود رضایت از زندگی معلمان ابتدایی

3- تعیین اثربخشی آموزش چندرسانه ای صمیمیت در خانواده بر بهبود آمادگی روانی معلمان ابتدایی

4- تعیین اثربخشی آموزش چندرسانه ای صمیمیت در خانواده بر بهبود احساس زیباشناختی معلمان ابتدایی

5- تعیین اثربخشی آموزش چندرسانه ای صمیمیت در خانواده بر بهبود سر ذوق بودن معلمان ابتدایی

6- تعیین اثربخشی آموزش چندرسانه ای صمیمیت در خانواده بر بهبود خودکارآمدی معلمان ابتدایی

7- تعیین اثربخشی آموزش چندرسانه ای صمیمیت در خانواده بر بهبود امیدواری معلمان ابتدایی

1-Yang  2-lang

1-5- فرضیات تحقیق :

1-5-1- فرضیه اصلی:

آموزش صمیمیت در خانواده به شیوه چندرسانه ای موجب بهبود نشاط و شادکامی معلمان ابتدایی می گردد.

1-5-2- فرضیه های فرعی :

1-آموزش صمیمیت در خانواده به شیوه ی چندرسانه ای موجب بهبود خود پنداره ی معلمان ابتدایی می گردد.

2- آموزش صمیمیت در خانواده به شیوه ی چندرسانه ای موجب بهبود رضایت از زندگی معلمان ابتدایی می گردد.

3- آموزش صمیمیت در خانواده به شیوه ی چندرسانه ای موجب بهبود آمادگی روانی معلمان ابتدایی می گردد

4-آموزش صمیمیت در خانواده به شیوه ی چندرسانه ای موجب بهبود احساس زیباشناختی معلمان ابتدایی می گردد.

5- آموزش صمیمیت در خانواده به شیوه ی چندرسانه ای موجب بهبود سر ذوق بودن معلمان ابتدایی می گردد.

6- آموزش صمیمیت در خانواده به شیوه چندرسانه ای موجب بهبود خودکارآمدی معلمان ابتدایی می گردد.  7- آموزش صمیمیت در خانواده به شیوه ی چندرسانه ای موجب بهبود امیدواری معلمان ابتدایی می گردد.

 

1-6- تعاریف مفهومی و عملیاتی :

1-6-1تعاریف مفهومی :

1-6-1-1- تعریف مفهومی چندرسانه ای : واژه چندرسانه ای به گردآوری انواع مختلفی از فناوری های دیداری و شنیداری باهدف ارتباط برمی گردد. انواع مختلف چندرسانه ای شامل متن. صوت . گرافیک .پویانمایی و انواع شبیه سازی ها می باشند .چندرسانه ای تلفیقی از دو یا چند شکل رسانه ای است که برنامه آموزشی را عرضه می کند. (عطاران ،1382)

1-6-1-2- تعریف مفهومی صمیمیت در خانواده : پیوند همدل و خالصانه،خانواده به معنی اهل خانه ، مجموع افراد دارای پیوند سببی یا نسبی که در زیر یک سقف زندگی می کنند

1-6-1-3- تعریف مفهومی نشاط شادکامی :شادکامی و نشاط ، حالتی است که در آن ، شخص ، تمایل به تغییر مثبت دارد و به تعبیر د دیگر ، نشاط یعنی سرزندگی و آمادگی برای پیشرفت .

1-6-2 تعاریف عملیاتی :

1-6-2-1- تعریف عملیاتی چندرسانه ای : چندرسانه ای تلفیقی از دو یا چند شكل رسانه ای است كه برنامه آموزشی را عرضه می کند . برخی تعامل را یك ویژگی مهم برای چندرسانه ای های آموزشی دانسته اند و آن را یك كیوسك اطلاعاتی متعامل دانسته اند .از چند رسانه ای ها برای به کارگیری نظریات آموزشی گوناگون می توان استفاده كرد .

1-6-2-2-تعریف عملیاتی صمیمیت در خانواده : میزان ارتباط اعضای خانواده با یکدیگر و بیان مشکلات و مسائل شخصی در خانواده،اظهارنظر فرد در خانواده راجع به مسائل مختلف،وجود احترام،ابراز احساسات به یکدیگر،منظور از خانواده پدر و مادر ،خواهر یا برادر.

1-6-2-3- تعریف عملیاتی نشاط و شادکامی : روان انسان در مقابل عوامل بیرونی و درونی ، واکنش های مختلفی را از خود نشان می دهد که به آن ها ” هیجان ” می گویند . یکی از جنبه های هیجان – که گاه مثبت اند و گاه منفی – ، ” شادی ” است که با واژه هایی چون ، سرور ، نشاط و خوشحالی ، هم معناست . تعریف های پراکنده ه ای از این هیجان شده است و در آن ها ” شادی ” به : مجموع دردها ، ترکیبی از عاطفه مثبت بالا و عاطفه منفی پایین ، احساس مثبتی که ناشی از حس ارضا و پیروزی است ، و ……. معنا شده است .