پایان نامه رشته حقوق درباره :
دائن

پایان نامه رشته حقوق درباره : دائن

عزل قیم و ضم امین در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی می باشد».
یا در دعوای تصرف عدوانی مرجع رسیدگی کننده وقتی رای به نفع خواهان می دهد که به وسایل مقتضی احراز کند مورد دعوی در تصرف خواهان بوده و خوانده عدوانا متصرف شده یا مزاحمت یا ممانعت از حق خواهان نموده است و …» و یا در صورتی که دین مستند به سند رسمی بوده باشد ودائن از طریق اظهارنامه طلب خود را مطالبه کرده باشد در این مورد که مدیون سکوت کرده دائن می تواند از دادگاه حکم الزام به تادیه را درخواست کند و دادگاه بدون نیاز به تشکیل جلسه اقدام به صدور حکم الزام به تادیه می نماید . ( مستفاد از ماده 6 قانون اصلاح بعضی ازمواد قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1347) و یا در رسیدگی دردادسرا و دادگاه ویژه روحانیت و همچنین رسیدگی در دادگاه اطفال موضوع مواد 219 الی 236 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 و مواد 158 الی 177 فصل هفتم ق.آ.د.م.ج در خصوص دعاوی تصرف عدوانی ، ممانعت از حق و مزاحمت که در ماده 177 آن صراحتا آمده است « رسیدگی به دعاوی موضوع این فصل تابع تشریفات آئین دادرسی نبوده و خارج از نوبت به عمل میآید » و امثال آن .
به نظر می رسد که دادرسی بدون تشریفات از این جهت که در آن جلسه ای با حضور اصحاب دعوا تشکیل نمی گردد ارتباط چندانی با بحث مورد نظر ما ندارد لذا از بحث بیشتر پیرامون آن خودداری می شود.

2 – دادرسی با تشریفات خاص
اینگونه دعاوی به لحاظ وضعیت خاص ، دارای شکل دادرسی مخصوص هستند این دسته از دعاوی دارای تشریفات ویژه و خاصی برای رسیدگی مثل دعاوی مربوط به جرائم مطبوعاتی و جرائم سیاسی و غیره هستند به همین جهت اینگونه دعاوی را دادرسی با تشریفات خاص گویند.

گفتار دوم : جلسه ی دادرسی و اقسام جلسه دادرسی
جلسه ی دادرسی در قانون تعریف نشده است در تعریف جلسه دادرسی گفته می شود ” جلسه دادرسی یک وضع قانونی است که قائم به وجود دادرس و فراهم بودن موجبات رسیدگی ، طرح و استماع دعوی می باشد.”
همچنین گفته شده است جلسه دادرسی ناظر به موردی است که طبق آئین دادرسی مدنی یا کیفری دادرس دادگاه یا قائم مقام او با تعیین وقت قبلی آمادگی خود را برای رسیدگی به امری اعلام و وقت رسیدگی هم ابلاغ شده باشد حضور کسی که وقت به او ابلاغ شده ، شرط تحقق جلسه نیست.
در تعریف دیگری از جلسه دادرسی گفته شده است چنانچه قاضی مرجع قضاوتی با تعیین وقت و دعوت قبلی از اصحاب دعوا یا وکلای آنها حضور یافته تا به دعوا یا امری که خواهان مطرح نموده و یا به ادعاها و ادله اصحاب رسیدگی شود جلسه دادرسی تشکیل شده است.
با بهره گیری از تعاریف فوق الذکر می توان گفت : جلسه دادرسی یک وضعیت است که بین دو مقطع زمانی تقدیم دادخواست و ابلاغ آن از یک سو و اعلام ختم دادرسی از سوی دیگر قرار گرفته و در این مقطع دادرس کلیه اظهارات و ادعاها و دفاعیات و دلایل طرفین را استماع نموده هر گونه اقدامی در جهت تبیین مجهول قضایی انجام و خود را آماده می سازد که پس از این مقطع به اصدار رای اقدام ورزد.
اصطلاح جلسه دادرسی دربسیاری ازمواد قانون آئین دادرسی مدنی به کاررفته است جلسه دادرسی ممکن است در دادگاه یا خارج از دادگاه تشکیل شود که با این وصف جلسه تحقیق محلی و معاینه محلی ، جلسه دادرسی محسوب می شود.
اقسام جلسه ی دادرسی
با توجه به مطالب پیش گفته و قوانین آئین دادرسی جلسات دادرسی به جلسه های زیر تقسیم می شود :
جلسه ی دادرسی عادی
جلسه ی دادرسی خارج از نوبت
جلسه ی دادرسی فوق العاده
جلسه ی اداری
جلسه ی دادرسی در وقت نظارت یا احتیاطی
1– جلسه ی دادرسی عادی
جلسه ای است که دادگاه بر اساس دفتر تعیین اوقات و برای اولین روزی که مطابق آن دفتر ، وقت رسیدگی دارد تعیین وقت نموده و با ابلاغ وقت به طرفین به دعوا رسیدگی می کند معمولا منشی دادگاه بر طبق دستور رئیس دادگاه وقت رسیدگی را بر حسب ساعت ، روز و ماه و سال تعیین و در دفتر اوقات دادگاه ثبت می کند و مراتب را به مدیر دفتر دادگاه اعلام می دارد بر این اساس ، دفتر دادگاه برای خواهان و خوانده اخطاریه صادر و آنها را به کیفیتی که گفته شد برای رسیدگی دعوت می کند این وقت براساس نوبت و به صورت عادی تعیین می شود و تنها ملاکی که برای تعیین آن در نظر گرفته می شود جریان عادی ورود پرونده به شعبه رسیدگی کننده می باشد.
2– جلسه ی دادرسی خارج از نوبت
جلسه ای است که در مقابل جلسه عادی و بدون توجه به ترتیب دفتر اوقات دادگاه تعیین می شود و ناظر بر جایی است که قانونگذار به جهت فوریت امر بنا بر مصالحی آن را تجویز کرده باشد که برای مثال می توان به ماده ی 29قانون اجرای احکام مدنی اشاره کرد ماده مزبور مقرر می دارد « در مورد حدوث اختلاف در مفادحکم ، هر یک از طرفین می توانند رفع اختلاف را از دادگاه بخواهد. دادگاه در وقت فوق العاده رسیدگی ورفع اختلاف می کند و در صورتی که محتاج رسیدگی بیشتر باشد، رونوشت درخواست را به طرفین مقابل ابلاغ نموده طرفین را در جلسه خارج از نوبت برای رسیدگی دعوت می کند ولی عدم حضور آنها باعث تاخیر رسیدگی نخواهد شد »
در قانون جدید آئین دادرسی مدنی عبارت « خارج از نوبت » با پیشوند جلسه تنها در ماده 96 به کار رفته است و بدون آن در مواد 27و29و177و306و390 آمده است.
3- جلسه ی دادرسی فوق العاده

جلسه ی فوق العاده ناظر به مواردی است که دادگاه خارج از اوقاتی که در دفتر مخصوص ، چه بصورت عادی یا خارج از نوبت تعیین می شود علی الاصول بدون حضور طرفین نسبت به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور رای می نماید.
مثلا اگر خواهان مبادرت به استرداد دادخواست کند و یا این که یکی از اصحاب دعوا فوت شود در این موارد دادگاه حسب مورد در وقت فوق العاده تشکیل جلسه داده و اقدام به صدور قرار ابطال دادخواست (در مورد استرداد دادخواست) و قرار توقیف دادرسی(در مورد فوت یکی از اصحاب دعوا) می نماید بنابراین جلسه فوق العاده مسبوق به تعیین وقت قبلی نیست و خارج از اوقاتی است که از قبل پیش بینی شده است .
4– جلسه ی اداری
در قانون آئین دادرسی مدنی جدید جلسه اداری به کار نرفته است ولی در ماده 48 ق.آ.د.م.ق.وماده 15 قانون ثبت و ماده 5 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 عبارت مزبور ملاحظه می شود با تامل در مواد مذکور به نظر می رسد جلسه اداری در اوقاتی تشکیل می شود که به اوقات مقرر رسیدگی اختصاص نداشته باشد همچنین تشکیل این جلسه مستلزم دعوت قبلی و حضور اصحاب دعوا نیست رسیدگی به درخواست تامین خواسته (ماده 108ق.ا.د.م) رسیدگی به درخواست ابطال یا تصحیح ارائه (ماده 11ق.ا.ا.م) و رسیدگی به درخواست تاخیر اجرای حکم (بند ب ماده 386و 424ق.ا.د.م) از جمله این موارد است.
5- جلسه ی دادرسی در وقت نظارت یا احتیاطی
وقت احتیاطی در قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی نشده است بلکه ساخته نیازهای عملی است که در رویه قضائی شکل گرفته است وقت احتیاطی عبارت از وقتی است که دادگاه ضرورتی در دعوت از طرفین دعوا نمی بیند . هدف از این وقت داشتن نظارت مستمر برپرونده تا مرحله تکمیل آن (مثل وصول پاسخ های راجع به استعلامات کتبی است که از مراجع قضائی یا غیر قضائی به عمل آمده است ) برای صدور رای است وقت احتیاطی نیز در دفتر اوقات ثبت می شود تا پرونده همچنان در گردش باشد و در عین حال پس از روشن شدن نتیجه اقدام ، معمولا پرونده تحت نظر قرار می گیرد (حتی اگر وقت حلول نکرده باشد ) و چنانچه پرونده معد صدور رای باشد در وقت فوق العاده رای صادر می شود.

مبحث سوم : تشریفات و اوصاف جلسه ی دادرسی
در این مبحث به تشریفات و اوصاف جلسه ی دادرسی در دو گفتار جداگانه می پردازیم.
گفتار اول : تشریفات جلسه ی دادرسی
الف : چگونگی تعیین جلسه

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مدیر دفتر دادگاه وفق ماده 64 قانون آئین دادرسی مدنی جدید، مکلف است دادخواست را پس از تکمیل آن فورا در اختیار دادگاه قرار دهد. دادگاه چنانچه دادخواست را علی رغم گزارش مدیر دفتر ناقص تشخیص دهد ونتواند رسیدگی کند، جهات نقص را قید و پرونده را به دفتر اعاده می دهد تا مدیر دفتر مطابق ماده 54 قانون مذکور نسبت به رفع نقص دادخواست اقدام نموده وبعد از تکمیل آن را در اختیار دادگاه قرار دهد، اما در صورتی که دادگاه پرونده را کامل تشخیص بدهد با صدور دستور تعیین وقت دادرسی پرونده را به دفتر دادگاه اعاده می نماید تا وقت دادرسی را دفتر دادگاه تعیین نموده و دستور ابلاغ دادخواست و ضمایم را به خوانده،و وقت جلسه را به اصحاب دعوا صادر نماید .
با توجه به مواد 64 و 66 قانون آیین دادرسی مدنی که صدور دستور تعیین وقت دادرسی را منوط به کامل بودن دادخواست نموده است باید گفت که بعد از صدور دستور تعیین وقت دادگاه علی الاصول نمی توانددر خلال دادرسی ، دادخواست را به علت ناقص بودن به دفتر دادگاه عودت دهد و باید رسیدگی را تا صدور رای نهایی ادامه دهد که ماده 350 قانون جدید نیز مبین همین موضوع است و بنابراین اگر خواهان هزینه دادرسی را به میزان قانون تودیع نکرده باشد و دادگاه دستور تعیین وقت صادر نماید و در خلال دادرسی پس از دفاعیات خوانده متوجه موضوع و نقص دادخواست شود در اینجا نمی تواند دادخواست را جهت رفع نقص به دفتر دادگاه عودت دهد، بلکه باید دادرسی راادامه داده و مابه التفاوت هزینه دادرسی را به طریقی که در بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از در آمدها ی دولت مقرر است وصول نماید، عودت پرونده به دفتر در جهت صدور اخطار رفع نقص به خواهان این امکان را می بخشد که در صورتی که شکست خود را در دعوا با توجه به دفاعیات خوانده محتمل ببیند از رفع نقص دادخواست خودداری نماید تا پرونده با صدور قرار رد دادخواست مختومه شده و امکان تجدید دعوا فراهم شود.
در خصوص نحوه تعیین زمان جلسه دادرسی درماده 125 قانون قدیم آمده بود ، جلسه دادرسی باید برای اولین روزی که دادگاه مطابق دفتر اوقات و رسیدگی دارد تعیین می شد یعنی برای پرونده ها با رعایت نوبت و ترتیب وصول به دادگاه تعیین وقت شود در قانون جدید این ضابطه مهم حذف شده است ولی حذف آن به این معنی نیست که دادگاه در تعیین وقت دادرسی آزادی عمل داشته و می تواند بدون رعایت نوبت و قاعده الاقدم فالاقدم اوقات دادرسی را تعیین نماید، به این معنا که حق تقدم اصحاب دعوا باید رعایت گردد، که اگر چنین رایی مورد نظر بود اموری که باید خارج از نوبت مورد رسیدگی واقع شود در قانون مورد تصریح قرار نمی گرفت. با توجه به ماده 65 ق .ات.ع. ملاک ماده 390 ق جدید در اینکه در مواردی تعیین جلسه در خارج از نوبت منصوص گردیده است (از جمله مواد 96و100و177، تبصره یک ماده 306 و ماده 314ق.ا.د.م ).
بدیهی است که پرونده به نوبت مورد رسیدگی قرار می گیرد که این امر تعیین وقت طبق دفتر اوقات را ایجاب می نماید و باید گفت که دادگاهها در تعیین وقت دادرسی مکلف به رعایت نوبت می باشند، جز در مواردی که قانون رسیدگی خارج از نوبت و فوری را تجویز کرده باشد اما تعیین جلسه خارج از نوبت به قرینه ماده 100 ق. ج الزاماً به معنی نزدیک ترین وقت ممکن نخواهد بود. به موجب ماده مزبور هر گاه در وقت تعیین شده دادگاه تشکیل نشود یا مانعی برای رسیدگی داشته باشد به دستور دادگاه ، نزدیک ترین وقت رسیدگی ممکن معین خواهد شد و در مواردی که عدم تشکیل منتسب به طرفین نباشد، وقت رسیدگی حداکثر ظرف دو ماه خواهد بود .
روز جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه کمتر ازپنج روز نباشد و در مواردی که نشانی طرفین

دیدگاهتان را بنویسید