پایان نامه رایگان با موضوع
HF-LPME، می‌باشد،، "Jiang"، کـرد.

پایان نامه رایگان با موضوع HF-LPME، می‌باشد،، "Jiang"، کـرد.

روش دارای مشکلاتی نظیر عدم استفاده از حجم‌های بیشتر قطره به دلیل افتادن قطره و مساحت سطح کوچک قطره می‌باشد که منجر به کاهش کارایی استخراج می‌گردد. به دنبال تحقیقات صورت گرفته روی HF-LPME که همگی براساس استخراج مستقیم از محلول نمونه می‌باشد، “Jiang” یک روش جدید از آنالیز فضای فوقانی بر مبنای HF-LPME را معرفی کـرد. این تکنیک مشابه

دیدگاهتان را بنویسید