پایان نامه رایگان با موضوع
می‌یابند،، گونه‌هایی، موفقی، توخالی

پایان نامه رایگان با موضوع می‌یابند،، گونه‌هایی، موفقی، توخالی

فوقانی با فیبر توخالی
نمونه‌برداری از فضای فوقانی روش موفقی برای استخراج ترکیبات فرار و نیمه فرار از نمونه‌های پیچیده است، به طوری که در آن گونه‌ها ابتدا از نمونه جامد یا مایع خود به فضای فوقانی نمونه انتقال می‌یابند، سپس نمونه‌برداری و اندازه‌گیری انجام می‌گیرد. بدیهی است که گونه‌هایی به این روش قابل اندازه‌گیری هستند که

دیدگاهتان را بنویسید