پایان نامه درمورد HOMO، (b)، LUMO، (a)

No Comments
دانلود پایان نامه

MNU…………………………………………………………………………………………64
شکل ۳-۵) اوربیتال های (a) HOMO و (b) LUMO ساختار (a)…………………………………………………….65
شکل ۳-۶) اوربیتال های (a) HOMO و (b) LUMO

  منابع پایان نامه درمورد هوانگ۷، ]۸[، کاتد،

دیدگاهتان را بنویسید