پایان نامه درمورد
HOMO، (b)، LUMO، (a)
Rain wet asphalt road, arrows and motion blurred car

پایان نامه درمورد HOMO، (b)، LUMO، (a)

MNU…………………………………………………………………………………………64
شکل ۳-۵) اوربیتال های (a) HOMO و (b) LUMO ساختار (a)…………………………………………………….65
شکل ۳-۶) اوربیتال های (a) HOMO و (b) LUMO

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو