پایان نامه درمورد
DOS، (f)، (e)، ۳-۱۶)
Business people hold a tablet, plan and strategy and display virtual holograms of statistics, financial graphs, securities and charts on a dark background. The concept of business growth

پایان نامه درمورد DOS، (f)، (e)، ۳-۱۶)

HOMO و (b) LUMO ساختار (f)…………………………………………………..68
شکل ۳-۱۵) طیف DOS ساختار های (e) و BNNT(5-5)………………………………………………………………69
شکل ۳-۱۶) طیف DOS ساختارهای (f) و

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو