پایان نامه درمورد
DOS، ۳-۸)، (b)و، BNNT(8-0)………………………………………………………………………..66

پایان نامه درمورد DOS، ۳-۸)، (b)و، BNNT(8-0)………………………………………………………………………..66

ساختار(b)……………………………………………………..65
شکل ۳-۷) طیف DOS ساختار(a) و BNNT(8-0)……………………………………………………………………….65
شکل ۳-۸) طیف DOS ساختار (b)و BNNT(8-0)………………………………………………………………………..66
شکل

دیدگاهتان را بنویسید