پایان نامه درمورد
(b)، LUMO، HOMO، (a)
Aerial view of empty two lane road with opposite direction arrows

پایان نامه درمورد (b)، LUMO، HOMO، (a)

۳-۹) اوربیتال های (a) HOMO و (b) LUMO ساختار (c)…………………………………………………….66
شکل ۳-۱۰) طیف DOS ساختار های (c) و BPNT(7-0)……………………………………………………………..67
شکل ۳-۱۱) اوربیتال های (a) HOMO و (b) LUMO ساختار

پاسخی بگذارید

بستن منو