پایان نامه درمورد (a)، HOMO، (b)، ۳-۱۴)

Businessman holds green shield covering from red arrow. Insurance, protection from dangers concept. 3d rendering

(d)………………………………………………….67
شکل ۳-۱۲) طیف DOS ساختار های (d) وBPNT(7-0) ………………………………………………………………68
شکل ۳-۱۳) اوربیتال های (a) HOMO و (b) LUMO ساختار(e)……………………………………………………68
شکل ۳-۱۴) اوربیتال های (a)

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*