پایان نامه درمورد ۶-۳۱G(d)، ۱-متیل-۱-نیتروزواوره، DFT/B3LYP، ۳-۲)

Structure of the protein molecule. Molecular model of human enzyme on a black background.

۶-۳۱G(d) …………………………………………………………………………………………………………..40
شکل ۳-۲) ساختار بهینه شده نانوله ها بعد از اضافه شدن مولکول ۱-متیل-۱-نیتروزواوره با استفاده از روش DFT/B3LYP 6-31G(d)

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*