پایان نامه درمورد ۳-۱۸)، (g)………………………………………………….69، CNT(5-5)………………………………………………………………….70، (g)

AI(Artificial Intelligence) concept.

BNNT(5-5)……………………………………………………………….69
شکل ۳-۱۷) اوربیتال های (a) HOMO و (b) LUMO ساختار (g)………………………………………………….69
شکل ۳-۱۸) طیف DOS ساختارهای (g) و CNT(5-5)………………………………………………………………….70
شکل

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*