پایان نامه درمورد
پیـل، پارامـترهای، کاتد، نسـبت
Businessman working on digital tablet, with panorama city view and raising up graph and arrow, representing business growth

پایان نامه درمورد پیـل، پارامـترهای، کاتد، نسـبت

پارامترهای نویز گفته میشود . آن دسته از پارامترهایی که کنترل آنان بسیار سخت و هزینه بر است نیز جزو پارامترهای غیر قابل کنترل یا نویز به حساب می آید. سلیمان و همکارش ]۱[ در این آزمایشات پارامـترهای دمای کارکرد پیـل ، دمای رطوبت ، فشار کارکرد پیـل سوختی و نسـبت مصـرف سوخت در کاتد به آند را پارامترهای قابل کنترل در نظر گرفت و

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو