پایان نامه درمورد شبیه سازی

No Comments
دانلود پایان نامه

بسیاری از محققان در بررسی آن می کوشند . در حالت کلی استفاده از ابعاد مناسب ، استفاده از ماده مناسب و یک پیکر بندی صحیح برای پیل از جمله مـواردی است که در این قسمت قابل بررسی است.
پژوهشهای بســیاری در زمـینه یافتن ابعاد مناسب برای کانالهای تعبیه شده در صفحات الکتـرود موجود اسـت که به روشهای مختلفی همچون تحلیلی ، تجربی ، شبیه سازی

  پایان نامه با موضوع نهایت،، مشاهده‌گرهای، ، داشتند،

دیدگاهتان را بنویسید