پایان نامه درمورد
شبیه سازی
Businessman plan growth and increase of positive indicators on dark background

پایان نامه درمورد شبیه سازی

بسیاری از محققان در بررسی آن می کوشند . در حالت کلی استفاده از ابعاد مناسب ، استفاده از ماده مناسب و یک پیکر بندی صحیح برای پیل از جمله مـواردی است که در این قسمت قابل بررسی است.
پژوهشهای بســیاری در زمـینه یافتن ابعاد مناسب برای کانالهای تعبیه شده در صفحات الکتـرود موجود اسـت که به روشهای مختلفی همچون تحلیلی ، تجربی ، شبیه سازی

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو