پایان نامه درمورد سرطان سینه:سرطان سینه تهاجمی

پایان نامه درمورد سرطان سینه:سرطان سینه تهاجمی

  • سایر انواع سرطان های پستان هم نشانه های سرطان لوبولار و هم داکتال را دارند یا منشا نا مشخصی دارندAllred.,2010) ).

1-2- 2-تهاجمی

اکثر سرطان های پستان تهاجمی یا نفوذی[1] هستند . این سرطان ها وقتی آغاز می شوند دیواره های غدد یا مجاری را می شکنند و به بافت هایی که پستان را احاطه کرده اند می روند Allred.,2010) ).

مرحله

پیش آگهی سرطان پستان به شدت تحت تاثیرمرحله[2] بیماری است و مشخص کننده این است که آیا سرطان پس از تشخیص گسترش پیدا می کند یا نه (.,2010 (Edge & Compton.

سیستم اصلی مشخص کننده stage در سرطان سیستم  TNMاست. طبقه بندی تومورها بر پایه سیستم TNM،اطلاعات اندازه تومور و اینکه چقدر در بافت پستان گسترده شده (T)،میزان و گسترش به غدد لنفاوی(N)، و وجود یا عدم وجود متاستاز(گسترش به سایر ارگان ها)(M) را به کار می گیرد.بر پایه سیستم TNM ، stage های 0و1و2و3و4 را تعیین می کنند. Stage 0 معمولا به صورت درجا است. Stage1 شروع سرطان تهاجمی است و stage4 پیشرفته ترین نوع بیماری است.سیستم TNM اغلب کاربرد کلینیکی دارد(.,2010 (Edge & Compton.

سرطان پستان فقط یک نوع بیماری نیست بلکه انواع مختلف آن بر حسب زیر گونه های مولکولی متفاوت،فاکتور های خطر،رفتار های درمانی و پاسخ به درمان وجود داردو انواع مختلف سرطان پستان از نظر مولکولی با به کار بردن پروفایل های بیان ژن تشخیص داده شده است(Perou et al.,2000).

LuminalA :حدود40%از سرطان های پستان luminalA هستند،که نوع عمومی سرطان های پستان است. این نوع از سرطان ها ER+ و/یا PR+ وHER2- هستند،رشد کمی دارند،کم تر تهاجمی هستند(نسبت به بقیه انواع). به علت بیان گیرنده هورمون ها به هورمون درمانی پاسخ می دهند و پیش آگهی مطلوبی دارند. هر چند از نظر زنده ماندن مانند سایر انواع  یا حتی کم تر از بقیه هستند Blows et al.,2010)).

LuminalB:حدود10تا 20 % سرطان های پستان luminalB  هستند.مثل تومور هایluminalA اکثر تومورهای luminalB ،ER+ و/یا PR+ هستند اما آنها با بیان HER2یا سرعت تکثیر زیاد(تعداد زیادی سلول های سرطانی به صورت فعال تکثیر می شوند) تشخیص داده می شوندCheang et al.,2009)).

Basal like:حدود10 تا 20 %سرطان های پستان Basal like هستند و اکثر انواع سرطان هایBasal like،Triple negative نامیده می شوند چون هم ER – , PR- هستند و هم HER2-. تومورهایBasal like  در زنان آمریکایی و آفریقایی زیاد است و آن ها دارای موتاسیونBRCA1  هم هستند.زنانی کهBasal like  هستند پیش آگهی ضعیف تر و عمر کم تری نسبت به سایر انواع سرطان ها دارند چون درمان های هدف دار[3] ندارندPerou& Borresen-Dale.,2011)).

HER2 enriched:حدود10% از سرطان های پستانHER2  زیاد تولید می کنند (HER2 یک پروتئین محرک رشد است) و گیرنده های هورمون استروژن و پروژسترون را تولید نمی کنند. شبیه به نوع Basal like  این نوع سرطان به صورت تهاجمی رشد می کند و گسترش می یابد و در مقایسه با سرطان های ER+ ، افراد عمر کم تری دارند.هر چند درمان های هدف برای آن ها وجود داردBlows)   et al.,2010).

 Infiltrating1

Stage2

targeted therapies1

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

بررسی میزان بیان ژن گیرنده استروژن آلفا در زنان مبتلا به سرطان سینه