پایان نامه درمورد
دســترستر، …..، مولاریته، پارامتـرها

پایان نامه درمورد دســترستر، …..، مولاریته، پارامتـرها

مولاریته سوخت ، سینتیک واکنش و ….. که از میان این پارامتـرها تعدادی قابل کنترل و تعدادی غیر قابل کنترل اند و یا به عبارت صحیح تر کنترل برخی از پارامــــــترها هزینه زیادی در بر داشته طوری که از کنترل آنان صرف نظر شده و به مهار کردن پارامترهای در دســترستر پرداخته شده است. در مقالات معمولا به بررسی چهار پارامتر از تمامی

دیدگاهتان را بنویسید