پایان نامه درمورد (جنس، کاتد، (مارپیچ، فشردگی)

No Comments
دانلود پایان نامه

تشکیل شده است که در هر قسمت می توان بررسی هایی در جهت افزایش راندمان صورت داد که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد :
* نوع کانال جریان آند (مارپیچ ، موازی ، سری ، موازی بلند ، شبکه ای و موازی مارپیچ)
* لایه پخش گازی آند (جنس ، میزان فشردگی)
* مواد و ضخامت لایه کاتالیست آند و کاتد
* لایه پخش گازی کاتد (جنس ، میزان

  مقاله رایگان با موضوعتاب آوری، استرس، سبک های مقابله

دیدگاهتان را بنویسید