پایان نامه درمورد
(جنس، کاتد، (مارپیچ، فشردگی)
Pink pencil is being out of line of pencils. Pink is representing feminity and girl power.

پایان نامه درمورد (جنس، کاتد، (مارپیچ، فشردگی)

تشکیل شده است که در هر قسمت می توان بررسی هایی در جهت افزایش راندمان صورت داد که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد :
* نوع کانال جریان آند (مارپیچ ، موازی ، سری ، موازی بلند ، شبکه ای و موازی مارپیچ)
* لایه پخش گازی آند (جنس ، میزان فشردگی)
* مواد و ضخامت لایه کاتالیست آند و کاتد
* لایه پخش گازی کاتد (جنس ، میزان

پاسخی بگذارید

بستن منو