پایان نامه درمورد
بهینه سازی

پایان نامه درمورد بهینه سازی

خود تاگوچی معرفی شد ، برای بهینه سازی پارامترهای فرآیندی استفاده کردند . استفاده از این روش تعداد آزمایشـات مورد نیاز را به طرز چشـم گیری کاهش داده و این سبب کاهش هزینه ها وکوتاهتر شدن زمان آزمایش می گردد . در روش تاگـوچی دو دسته پارامـتر موجود است ، پارامترهای قابل کنترل و پارامترهای غـیر قـابـل کنترل کـه اصطلاحا به آنان

این مطلب را هم بخوانید :  منابع و ماخذ پایان نامهصلب، (اجباری)، r_r، گازیr

پاسخ دهید