پایان نامه درمورد بهینه سازی

No Comments
دانلود پایان نامه

که در قالب دینامیک سیالات مورد مطالـعه قرار میگرد و ترکیب تحلیلی و تجربی به تحقیق پرداخته و هر کدام ابعادی مناسب پیشنهاد می کنند که بیــشترین راندمان در قدرت خروجی را دارا می باشند.

۱-۴ پژوهشهای انجام شده در مورد بهینه سازی پارامترهای فرآیندی پیل سوختی پلیمری
سلیمان۱ و همکارش ]۱[ در سال ۲۰۰۷ از روش تاگوچی که در سال ۱۹۸۰ توسط

  دانلود پایان نامه ارشد دربارهشخص ثالث، طلاق، اکل مال به باطل

دیدگاهتان را بنویسید