پایان نامه درمورد
ایزوترم، ……………………..، فاضلاب…………………………………………….۴۴، ۲-۳-حذف

پایان نامه درمورد ایزوترم، ……………………..، فاضلاب…………………………………………….۴۴، ۲-۳-حذف

فاضلاب…………………………………………….۴۴
۲-۳-حذف رنگ از فاضلاب توسط کربن فعال ارزان قیمت به دست آمده از ضایعات کشاورزی …………………….. ۴۴
۲-۴-مطالعه سینتیک و ایزوترم حذف متیل اورانژ از فاضلاب با استفاده از کاتالیست اکسید مس تهیه شده توسط کاغذ چاپ

دیدگاهتان را بنویسید