پایان نامه درمورد آزو……………………………………………………………..۳۸، ۱-۱۲-۱-مونو، ۱-۱۲-طبقه، سینتیکی…………………………………………………………………..۳۶

سینتیکی…………………………………………………………………..۳۶
۱-۱۱-متیل اورانژ………………………………………………………………………………۳۸
۱-۱۲-طبقه بندی رنگ های آزو……………………………………………………………..۳۸
۱-۱۲-۱-مونو