پایان نامه درباره پیشرفت تحصیلی/دلبستگی در بزرگسالان

پایان نامه درباره پیشرفت تحصیلی/دلبستگی در بزرگسالان

سبک های دلبستگی در بزرگسالان

بزرگسالان چهار سبک دلبستگی دارند:

  • ایمن
  • مضطرب- نگران
  • تحقیرکننده
  • اجتنابی همراه ترس

سبک دلبستگی ایمن و مضطرب- نگران در بزرگسالان مشابه سبک دلبستگی مضطرب / دوسوگرا در کودکان است، اما سبک دلبستگی اجتنابی/ تحقیرکننده و سبک دلبستگی اجتنابی همراه با ترس که مختص بزرگسالان است، مشابه سبک دلبستگی اجتنابی در کودکان است (خوشابی و ابوحمزه ، 1385).

 

رابطه جنسی و دلبستگی

مطالعات نشان داده اند که بین سبک های دلبستگی و سبک های رابطه جنسی رابطه وجود دارد. اشخاص ایمن لذت بیشتری از رابطه جنسی احساس می کنند. اشخاص اجتنابی کمتر به مسائل جنسی توجه دارند و اغلب با افرادی رابطه جنسی برقرار می کنند که رابطه عاطفی نزدیکی با آنها ندارند. افراد دوسوگرا اغلب از در آغوش کشیدن بیشتر از عمل جنسی لذت      می برند (خوشابی و ابوحمزه ، 1385).

 

روش هاي فرزند پروري و دلبستگي كودك

هرچند كودك انسان ظاهرا تمايلي فطري براي دلبستگي به ديگري دارد، اينكه كودك به كدام يك از والدين دلبسته باشد و نيز شدت و كيفيت دلبستگي او ، تا حدود زيادي بستگي به رابطه فردي والدين با كودك دارد. كودك فقط به سبب كارهايي كه والدين براي ارضاي نيازهايشان به غذا، آب و گرما و آسودگي از درد مي كنند، به آنها دلبستگي پيدا نمي كنند . مدت زماني كه كودك با هر يك از والدينش مي گذراند نيز تعيين كننده كيفيت رابطه كودك با والدينش نخواهد بود. به همين نحو دلبستگي كودكان به مادران شاغل شان به اندازه دلبستگي كودكاني است كه مادرانشان كار نمي كنند. بنابر اين كيفيت نگهداري از كودك تعيين كننده تر از كميت آن است.

يكي از ابعاد اوليه رابطه و دلبستگي عبارت است از حساسيت، همگامي و كنش متقابل ، (به عبارت ديگر حساس و پاسخگو بودن) در برابر حالات كودك ، خواه گريه باشد ، خواه لبخند يا حرف زدن (اینسورث و همکاران ،1985).

 

اشتغال مادر و مهد كودك

به نظر بالبي براي اينكه احساس دلبستگي در كودك ايجاد شود ، بايد صرفا يك نفر از او مراقبت كند و در صورتي كه چند نفر از كودك مراقبت كنند، در فرايند دلبستگي او خلل ايجاد    مي شود و كودك دچار اضطراب مي گردد. اين فرضيه را مي توان ” تك گرايي” ،” تك مادري[1] ناميد. دليل دوم اين است كه كودكاني كه به طور گروهي پرورش مي يابند از توجه و علاقه كمتري برخوردار مي شوند و همين امر موجب كندتر شدن رشد اجتماعي و شناختي آنها        مي گردد.

بهترين شكل دلبستگي در بين نوزادان مادران شاغل زماني اتفاق مي افتد كه پس از به دنيا آمدن كودك، در چند ماه در خانه از او مراقبت مي كند و سپس به تدريج به صورت نيمه وقت به كار خود بازمي گردد (خوشابي و ابوحمزه ، 1985).

[1]–  monotropy

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

بررسی رابطه سبک های دلبستگی و سبک های هویت با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پیش دانشگاهی شهر قزوین