پایان نامه درباره اینترنت اشیاء: پروتکل جدید و IOT

پایان نامه درباره اینترنت اشیاء: پروتکل جدید و IOT

کیفیت خدمات

شبکه های غیریکنواخت (غیابی)  چندین خدماتی (خدمات چند گانه) هستند. در حال تأمین بیش از کاربرد یا خدمت مجزا، این نه تنها چندین نوع ترافیک را درون شبکه به کار می برد بلکه توانایی یک شبکه تک برای حمایت از همه کاربردها بدون توافق Qos را دارد. (57) دو نوع کاربرد وجود دارد: عملکرد و خروجی و تإخیر ترافیک کشش مقاوم (مانند نظارت برپارامترهای آب و هوا در نمونه برداری به میزان کم) عرض باند با تأخیر مهم غیرارتجاعی (زمان واقعی) ترافیک (مانند بازبینی ترافیک یا صدا) که می تواند توسط کاربردهای مرتبط با داده ها (مانند ویدئوهای راه حلی بالا یا پایین) با نیازهای مختلف Qos بیشتر با علائم مشخصه ممتاز می شوند. بنابراین یک نگرش کنترل شده، بهینه برای به کار بردن ترافیک های شبکه ای مختلف  با هر کاربرد خودشان به Qos های مورد نیاز نیاز دارند. [58] تأمین گارانتی های Qos در شبکه های وایرلس آسان نیست زیرا بخشها الب از شکاف ها در منابع گارانتی برای تخصیص و مدیریت توانایی تحمیل شده در رسانه ی بی سیم به اشتراک گذاشته شده تشکیل شده است.

کیفیت خدمات در محاسبه ی توده یکی دیگر از حوزه های تحقیقاتی اصلی است که نیازمند توجه بیشتر و بیشتر به داده ها و ابزارهای در دسترس روی توده ها می شود. جدول زمانبندی جنبشی و الگوریتم های منبع اختصاصی براساس بهینه سازی ذرات انبوه بهبود پیدا کرده اند. برای کاربرد ظرفیتهای بالا و همچنین رشد IOT این می تواند یک راه خیلی باریک باشد.

5-8 پروتکل جدید

پروتکل ها در درک پایان IOT یک نقش کلیدی در درک کامل را ایفا می کنند آنها ستونی را برای تونل داده بین سنسورها و جهان بیرونی تشکیل می دهند. برای سیستم کارآمد یک انرژی کافی پروتکل Mac و پروتکل مسیریابی و ارسال مناسب اساسی است. چندین پروتکل MAC برای نواحی مختلف با TOMA (با برخورد آزاد)، CSMA (بازده ترافیکی پایین) و FDMA (برخورد آزاد ما نیازمند مدار بندی در گره ها) برای جداول موجود برای کاربران پیشنهاد شده است. [59] هیچ کدام از آنها به عنوان یک استاندارد و با “اشیاء” در دسترس بیشتر در این سناریو که قصد در هم ریختگی بیشتر دارند و نیازمند تحقیقات بیشترند پذیرفته نشده است و یک سنسور تک می تواند به طور تصادفی به دلیلی حذف شود. بنابراین شبکه باید خودش به روز شود و برای مسیریابی های چند مسیری تک می تواند به طور تصادفی به دلایلی حذف شود. بنابراین شبکه باید خودش به روز شود و برای مسیریابی های چند مسیری مجوز بدهد. پروتکل های مسیریابی چندین جهشی در موبایل برای این منظور خاص شبکه ها و WSN  های زمینی مورد استفاده قرار می گیرد. [60] آنها عمدتاً به سه طبقه ی داده مرکز – مکان مرکز و مرتبه ای براساس نواحی کاربردی مختلف تقسیم می شوند. انرژی تمرکز اصلی برای پروتکل های مسیریابی موجود است. در مورد IOT بهتر است ذکر شود که ستون اصلی در دسترس خواهد بود (و تعداد جهش ها در سناریو های چند جهشی محدود خواهد شد. آن چنان سناریوای پروتکل های مسیریابی موجود بهتر است در اجرا و کاربرد عملی با اصلاح کوچکتر و فرعی کافی و بسنده است.

5-9 درک مشارکتی

تعداد پروژه های شروع شده برای آدرس بهبود خط مشی های درک مردم محوری ( یا کشارکتی) [50-61-63] وجود دارد. همانطور که قبل تر ذکر شد درک مردم محوری احتمال درک هزینه های کمتر محیطی واقع شده برای کاربرد را پیشنهاد کرده است. بنابراین آن می تواند نزدیک ترین پارامترهای محیطی تجربه شده توسط کاربران را ارائه می دهد. گفته شده است که داده های محیط جمع آوری شده توسط کاربران یک نقشه ی جدید اجتماعی را تشکیل می دهد. [64] این نتایج در داده های به موقع تر تولید شده با داده های موجود از طریق سنسور شبکه های زیرساز ثابت مقایسه می شود. مهم ترین، ایجاد فرصت برای کاربران برای تأمین بازده روی تجارب خودشان از یک پارامتر محیطی داده شده است که اطلاعات ارزشمندی در تشکیل متون مرتبط با واقعه ی داده شده پیشنهاد می کند. محدودیت های درک مردم محوری یک مکان جدید مهم روی نفس داده های مرجع تأمین شده توسط زیر ساز IOT ثابت به عنوان یک ستون اصلی است. مشکل از دست دادن نمونه ها یک محدودیت اصلی و اسیاسی درک مردم محوری است. با اتکا به داده های کاربران داوطلب ورودی جمع آوری متناقض نمونه های به دست آمده در عرض زمانهای متنوع و مکان های گوناگون (براساس تمایل کاربرد کاربران و مکان داده شده یا مسیر حرکت)، محدود کردن توانایی تولید داده های با معنی برای هر کاربردی و تصمیمات سیاسی است. تنها در آدرس دهی موضوعات و فاهیم مالکیت داده، استقلال و محرک های همکاری مناسب می توانند مانند یک خط مشی التزام و تعهدات اصلی هدف کاربرد را به دست آوردند. کیفیتی درک بیشتر می تواند از طریق افزاش ضریب سنسور خمیده شده به تلفن برای کاربرد خاص درک مانند کیفیت هوای سنسورها [65]یا سنسورهای بیومتریک به دست آید. در ان سناریو ها تلفن های هوشمند گره های اصلی IOT شده اند که به توده روی یک هدف و چندین سنسور در هدف دیگر متصل شده اند.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

نسل آینده ی سیستم های کامپیوتری: اینترنت اشیاء (IOT)