پایان نامه حقوق دریاها/:کنوانسیون‌هایی مرتبط با بنادر و دریانوردی

پایان نامه حقوق دریاها/:کنوانسیون‌هایی مرتبط با بنادر و دریانوردی

کنوانسیون‌هایی که سازمان بنادر و دریانوردی به آن‌ها پیوسته و اقدامات اجرایی انجام‌گرفته

3-7-1 عهدنامه‌هاي مصوب

عهدنامه‌هايي كه تحت حمايت سازمان بين‌المللي دريانوردي تصويب مي‌شوند يا مسئوليتشان بر عهده آن سازمان است، به سه دسته اصلي تقسيـم مي‌شوند: گروه نخسـت به مسائـل ايمني دريانوردي، گروه دوم به جلوگيري از آلودگي دريا و گـروه سوم به مسائـل تعهدات و غرامات به‌ویژه در رابطه با خسارات ناشي از آلودگي مي‌پردازند. به‌غیراز اين سه گروه اصلي، تعدادي عهدنامه ديگر نيز درزمینه تسهيل، اندازه‌گيري ظرفيـت، اعمال غيرقانوني عليـه كشتيراني و عمليات جستجو و نجات تدوین‌شده است.

عنوان کنوانسیون:

1 – کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان STCW 1978

2- کنوانسیون بین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا

+ پروتکل 1978 و پروتکل 1988 SOLAS 1974 + PROT 1978 & PROT 1988

3 – کنوانسیون بین‌المللی نجات دریایی SALVAGE 1979

4 – کنوانسیون بین‌المللی تجسس و نجات دریایی SAR 1979

5 – کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از تصادم در دریا COLREG 1972

6 – کنوانسیون بین‌المللی خط شاهین کشتی‌ها

+ پروتکل 1988 LOAD LINES 1966 + PROT 1988

7 – کنوانسیون بین‌المللی اندازه‌گیری ظرفیت کشتی‌ها       TONNAGE MEASURMENT 1969

8 – کنوانسیون تسهیل بین‌المللی ترافیک دریایی    FAL 1965

9 – کنوانسیون بین‌المللی کانتینرهای ایمن  CSC 1972

10 – کنوانسیون ایجاد سازمان بین‌المللی ماهواره‌های دریایی و توافقنامه اجرایی آن   INMARSAT 1976

11 – کنوانسیون مداخله در آب‌های آزاد در صورت بروز سوانح آلودگی نفتی (1969) + پروتکل 1973 INTERVENTION 1969 + PROT 1973

12 – کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از دفع مواد زائد و دیگر مواد     LC 1972

13 – پروتکل 1992 کنوانسیون بین‌المللی مسئولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی 1969

پروتکل 1992 کنوانسیون ایجاد صندوق بین‌المللی جبران خسارت آلودگی نفتی CLC PROT 1992

+ FUND PROT 1992

14 – کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی‌ها (ضمایم 1،2،5 و 6،4،3)MARPOL 1973/78

15 – کنوانسیون بین‌المللی مقابله، آمادگی و همکاری در برابر آلودگی نفتی + پروتکل 2000 آلودگی مواد خطرناک و سمی OPRC 1990 + OPRC \ HNS 1990

16 – کنوانسیون درباره مسئولیت مدنی برای خسارت آلودگی نفت سوخت کشتی    BUNKERS 2001

17 – کنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی + پروتکل 1988 اعمال غیرقانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت واقع در فلات قاره    SUA 1988 + SUA PROT 1988

18 – کنوانسیون بین‌المللی کنترل سامانه‌های مضر ضدخزه بروی کشتی‌ها    AFS 2001

19 – کنوانسیون کنترل و مدیریت آب توازن و رسوبات کشتی‌ها     BWM 2004

20 – کنوانسیون نایروبی درباره انتقال لاشه کشتی‌ها NAIROBI WR 2004

20- کنوانسیون بين‌المللي استانداردهاي آموزش، صدور گواهينامه و نگهباني دريانوردان (1978)

عهدنامه بين‌المللي استانداردهاي آموزش، صدور گواهينامه و نگهباني دريانوردان (1978)1

تاريخ لازم‌الاجرا شدن توسط اعضاء تاريخ تصويب در آيمو 28/04/1984   07/07/1978

تاريخ لازم‌الاجرا شدن تاريخ توديع سند الحاق تاريخ تصويب در مجلس

11/08/1375    11/05/1375    07/05/1375

1 International Convention on Standards of Training, Certification and Watch keeping for Seafarers (STCW) (1978)

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

رویکرد ایران به کنوانسیون 1982 حقوق دریاها و علل عدم تصویب آن توسط جمهوری اسلامی ایران