پایان نامه حقوق اسیران جنگی نهایی ۱۲-۶-۱۳۹۱ (Repaired)- قسمت ۲

پایان نامه حقوق اسیران جنگی نهایی ۱۲-۶-۱۳۹۱ (Repaired)- قسمت ۲

۱-۱-۶- جنبه نوآوری تحقیق ۷
۱-۱-۷- روش تحقیق ۷
۱-۱-۸- محدودیت‌ها و مشکلات ۸
۱-۲- مفاهیم ۸
۱-۲-۱- معنای اسیر جنگی ۸
۱-۲-۲- منظور از اسیر، در عرف حقوق بین الملل ۹
۱-۲-۳- اسیر جنگی در اسلام ۱۰
۱-۳- تاریخچه وضعیت اسیر جنگی ۱۱
۱-۳-۱- سیر تاریخی اسیر جنگی در قرون وسطی ۱۱
۱-۳-۲- حقوق اسیران جنگی در دوران معاصر ۱۵
۱-۳-۳- منابع بین الملل حقوق اسیران جنگی ۱۷
۱-۳-۴- انگیزههای گرفتن اسیر ۱۹
۱-۴- اصول مرتبط با حقوق اسیر جنگی از منظر فقه اسلام ۲۰
۱-۴-۱- اصل رعایت عدالت ۲۰
۱-۴-۲- اصل وفای به عهد ۲۱
۱-۴-۳- اصل دعوت به اسلام ۲۳
۱-۴-۴- اصل مجاهده (جهاد) با کفار ۲۵
فصل دوم: حقوق اسیر جنگی در اسلام
۲- حقوق اسیر جنگی در اسلام ۳۱
۲-۱- دستورات اخلاقی و انسانی اسلام درباره اسیران ۳۱
۲-۲- اسیر از منظر قرآن کریم ۳۳
۲-۳- انواع اسیر ۳۹
۲-۴- تاریخ بردگی اسیران ۴۱
۲-۵- حقوق اسیران جنگی در اسلام ۴۳
۲-۵-۱- رفتار محبت‌آمیز با اسیر ۴۴
۲-۵-۲- هزینه زندگی و غذا دادن به اسیر ۴۶
۲-۵-۳- رفتار خوب و انسانی و متناسب با شخصیت اسیر ۴۸
۲-۵-۴- تهیه وسایل رفت و آمد برای اسیر ۵۰
۲-۵-۵- مداوای اسیران مجروح ۵۱
۲-۵-۶- عدم جدایی مادر و فرزند اسیر ۵۱
۲-۵-۷- اصلاح و تربیت اسیران ۵۲
۲-۵-۸- منع اسارت زنان، کودکان و افراد ناتوان ۵۳
۲-۵-۹- کارکردن اسیر ۵۶
۲-۵-۱۰- افشای اسرار نظامی ۵۷
۲-۵-۱۱- استفاده از اسیران به عنوان سپر ۵۷
۲-۵-۱۲- شکنجه و مثله کردن اسیران ۵۸
۲-۵-۱۳- آزادی اسیران ۵۸
۲-۵-۱۴- حقوق اسیر، قبل و بعد از پایان جنگ ۵۹
۲-۵-۱۴-۱- بررسی نظریه برخی از فقهای مشهور امامیه در خصوص راه‌های پایان اسارت ۶۴
۲-۶- مبادله اسیران جنگی در اسلام ۶۶
۲-۷- امتیازهاى اسلام در مورد اسیران ۶۹
۲-۸- اسارت بغات، راهزنان و مرتدین ۷۰
۲-۹- اسیر مسلمان در دارالحرب ۷۱
۲-۱۰- موجبات انتهای اسارت ۷۳
۲-۱۰-۱- امانخواهی( پناهندگی) ۷۴
۲-۱۰-۲- قتل اسیران جنگی براساس مصالح مسلمین ۷۴
۲-۱۰-۳- بردگی اسیران جنگی ۷۶
۲-۱۰-۴- آزادی مشروط (با پرداخت فدیه) ۷۷
۲-۱۰-۵- آزادی غیرمشروط (منت نهادن بر اسیر و آزادی وی) ۷۸
۲-۱۱- روش های برخورد با اسیر جنگی ۷۸
۲-۱۲- نتیجه فصل ۸۴
فصل سوم: جایگاه اسیر جنگی در حقوق بین الملل
۳- جایگاه اسیر جنگی در حقوق بین الملل ۸۷
۳-۱- قرارداد ژنو و سیر تاریخی آن ۸۷
۳-۲- سیر تاریخی اهمیت به وضعیت اسرای جنگی ۸۹
۳-۳- نقض حقوق اسیران در جهان امروز ۹۲
۳-۴- محدوده شمول اسیر جنگی ۹۴
۳-۴-۱- در مخاصمات مسلحانه بین المللی ۹۴
۳-۴-۲- در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی ۹۵
۳-۵- حقوق صحنه درگیری یا «معرکه» و حق اسیر گرفتن ۹۶
۳-۶- مفهوم اسیر در کنوانسیون ژنو ۹۷
۳-۷- حقوق بشر و اسرای جنگی ۹۸
۳-۸- آغاز و موجبات اسارت ۹۹
۳-۹- وضعیت حقوقی اسیران جنگی ۱۰۲
۳-۹-۱- رفتار انسانی نسبت به اسیران ۱۰۲
۳-۹-۲- حفظ و نگهداری اسیران ۱۰۳
۳-۹-۳- اعلام مشخصات اسیران ۱۰۳
۳-۹-۴- ممنوعیت کشورها از اجبار اسیران به دادن اطلاعات ۱۰۳
۳-۹-۵- اعلام اسارت به کشور متبوع اسیران ۱۰۴
۳-۹-۶- شرایط زندگی در اردوگاه های اسیران ۱۰۴
۳-۹-۷- اشتغال به کار اسیران ۱۰۴
۳-۹-۸- مصونیت اموال شخصی اسیران ۱۰۵
۳-۹-۹- اعطای کمک‌های مادی به اسیران ۱۰۶
۳-۹-۱۰- انجام فرائض و مراسم مذهبی اسیران ۱۰۶
۳-۹-۱۱- مکاتبات اسیران ۱۰۶
۳-۹-۱۲- منع گروگانگیری اسیران ۱۰۶

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

دیدگاهتان را بنویسید