پایان نامه تیپ های شخصیتی:بررسی تیپ A

پایان نامه تیپ های شخصیتی:بررسی تیپ A

بررسی قلبی فرامینگهام

بیش از 1600 مرد و زن که توسط یک پرسشنامه تیپ A یاB طبقه بندی شده بودند و فارغ از هر گونه CHD بودند به مدت 8 سال پیگیری شدند.

مردان تیپA اداری تقریبا 3 برابر مردان تیپ B اداری در خطر CHD بودند.

آزمایش پیشگیری از بیمارنا قلبی بلژیک دو هزار مرد که با گذراندن یک آزمون ورزشی سخت سلامتی خوبی را نشان دادند.

در پیوستار تیپ A-B ارزیابی شدند و به مدت 5 سال آن ها را پیگیری کردند مردانی که تیپ A ارزیابی شده بودند 9/1 برابر مردان تیپB در معرض خطر CHD قرار داشتند.(کیتل،کورنیتزر،باکر1982)

این نتیجه گیری که تیپ A عامل خوبی برای CHD بوده است بی چون و چرا نیست.زمانی که جامعه در کل مطالعه می شود مثل مواردفوق این رابطه معتبر است اما هنگامی که جامعه به صورتی انتخاب شده باشد که هم اکنون در خطر زیاد باشد.یا هم اکنون در خطر کم قرار داشته باشد.تیپ A بیماری قلبی-عروقی را پیش بینی نکرد در MRFIT(آزمایش دخالت عامل خطر چندگانه)یک گروه بسیار پرخطر به مدت 7 سال پیگیری شدند.

علت انتخاب این مردان این است که آنها را به خاطر سیگارکشیدن،کلسترول و فشار خون در معرض خطر قرار داشتن در این مورد نیز تیپ A بودن خطر بیشتری برای CHD نبود(شکل،هالی،نپتون و همکاران،1985)

بررسی تیپ A

از این مطالعات می توانیم نتیجه بگیریم که تیپA در جامعه کلی،بیشتر در معرض خطرCHD قرار دارد.اما تیپ A مفهومی کلی وناهمگن است یعنی پژوهشگران با استفاده از چهار عامل آن را تعریف می کنند:

پرخاشگر بودنففوریت زمان،رقابت طلب و جاه طلی بودن،علاوه بر این مولفه های شاخص،عوامل ذیگری نیز وجود دارند که به این مولفه ها مربوط هستند.

افرادی که فوریت زمان را احساس می کنند و جاه طلب هستند،ممکن است رویارویی بیشتری با شکست ناکامی و درماندگی داشته باشند.افرادی که رقابت طلب هستند شاید زمان بیشتری را در حالت واکنش اضطراری سپری کنندآیا می توان گفت یکی از مولفه ها یا عامل مربوط کشنده است؟

حال 12 احتمال بررسی می شود.خصومت و درماندگی و بعد احتمال سهم راکه واکنش اضطراری کلی تری است و به نظر می رسدشواهد را تکمیل می کند مطرح می کنیم.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

بررسی تفاوت بین انواع تیپ های شخصیتی در بین دانشجویان دارای اضافه وزن و عادی