پایان نامه تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی بر انتخاب استراتژی بازاریابی در صنعت بیمه ایران

پایان نامه تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی بر انتخاب استراتژی بازاریابی در صنعت بیمه ایران

واحد رشت

گروه آموزشی مدیریت

دانشکده مدیریت و حسابداری

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول

عنوان:

تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی بر انتخاب استراتژی بازاریابی در صنعت بیمه ایران

 

نیمسال تحصیلی

شهریور ۱۳۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

چکیده ۱

فصل اول

۱،۱مقدمه. ۳

۲٫۱بیان مسئله و اهمیت تحقیق.. ۴

۴٫۱سوالات تحقیق.. ۹

۵٫۱فرضیه های تحقیق.. ۹

۶٫۱تعاریف مفهومی متغیرها ۱۰

۷٫۱تعاریف عملیاتی متغیرها ۱۲

۸٫۱روش انجام تحقیق.. ۱۵

۹٫۱ مخاطبان پژوهش… ۱۶

۱۰٫۱جنبه جدید بودن و نوآوری.. ۱۶

فصل دوم

۱٫۲مقدمه. ۱۹

۲٫۲مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی (ECRM). 20

۱٫۲٫۲مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری (CRM). 20

۲٫۲٫۲مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی (ECRM). 22

۳٫۲٫۲تفاوت مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) با مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی(ECRM). 24

۴٫۲٫۲سیر تحول مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی.. ۲۵

۵٫۲٫۲ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی.. ۲۸

۱٫۵٫۲٫۲مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی عملیاتی.. ۲۸

۲٫۵٫۲٫۲مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی تحلیلی.. ۲۹

۶٫۲٫۲شش e کلیدی در مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی.. ۲۹

۷٫۲٫۲ابزارهای اینترنتی مورد استفاده در مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی.. ۳۱

۸٫۲٫۲فرایندهای پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی.. ۳۳

۹٫۲٫۲منافع اقتصادی حاصل از کاربرد مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی.. ۳۴
اقتصاد

۱۰٫۲٫۲چالش های اجرایی مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی.. ۳۶

۱٫۱۰٫۲٫۲هزینه راه اندازی اولیه: ۳۶

۲٫۱۰٫۲٫۲ابزارهای کاربردی یکپارچه: ۳۶

۳٫۱۰٫۲٫۲همکاری بخش های مختلف: ۳۷

۴٫۱۰٫۲٫۲همکاری بخش های مختلف ارتباط با مشتریان : ۳۷

۵٫۱۰٫۲٫۲عدم تطابق بین شرایط سازمان و نرم افزارهایecrm: 37

۶٫۱۰٫۲٫۲درک ضعیف از فرآیند تجاری سازمان: ۳۷

۷٫۱۰٫۲٫۲پیاده سازی ecrm در یک مدت طولانی: ۳۸

۸٫۱۰٫۲٫۲سایز پروژه: ۳۸

۹٫۱۰٫۲٫۲عدم بلوغ تکنیکی: ۳۸

۱۰٫۱۰٫۲٫۲نفوذ به حریم خصوصی افراد: ۳۸

۳٫۲ استراتژی بازاریابی.. ۳۸

۱٫۳٫۲مفهوم استراتژی.. ۳۸

۲٫۳٫۲مفهوم استراتژی بازاریابی.. ۳۹

۳٫۳٫۲ مفهوم برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی.. ۴۰

برنامه ریزی

۴٫۳٫۲ارتباط استراتژی های بازاریابی با برنامه ریزی استراتژیک در سطح شرکت.. ۴۱

۵٫۳٫۲فرآیند مدیریت استراتژی بازاریابی.. ۴۲

۱٫۵٫۳٫۲تقسیم بازار. ۴۳

۲٫۵٫۳٫۲هدف گیری بازار. ۴۴

۳٫۵٫۳٫۲تثبیت موقعیت در بازار. ۴۴

۴٫۵٫۳٫۲تهیه آمیخته بازاریابی یکپارچه. ۴۵

۵٫۵٫۳٫۲تحلیل بازاریابی.. ۴۶

۶٫۵٫۳٫۲برنامه ریزی بازاریابی.. ۴۷

۷٫۵٫۳٫۲پیاده سازی بازاریابی.. ۴۷

۸٫۵٫۳٫۲کنترل بازاریابی.. ۴۸

۶٫۳٫۲ابعاد استراتژی بازاریابی.. ۴۹

۱٫۶٫۳٫۲ استراتژی بازاریابی یکسان. ۵۰

۲٫۶٫۳٫۲استراتژی بازاریابی تفکیکی.. ۵۰

۳٫۶٫۳٫۲استراتژی بازاریابی تمرکزی.. ۵۱

۴٫۲پیشینه تحقیق.. ۵۲

۱،۴،۲تحقیقات انجام شده در داخل کشور. ۵۲

۲٫۴٫۲تحقیقات انجام شده در خارج کشور. ۵۹

۵٫۲ بیمه. ۶۳

۱٫۵٫۲تعریف بیمه. ۶۳

۳٫۵٫۲تاریخچه صنعت بیمه در ایران. ۶۵

۴٫۵٫۲صنعت بیمه در ایران. ۶۷

۵٫۵٫۲انواع بیمه در ایران. ۷۱

۶٫۵٫۲نقش ارتباط با مشتری در توسعه صنعت بیمه کشور. ۷۳

۷٫۵٫۲سیستم مدیریت ارتباط با مشتری و جایگاه آن در ساختار تشکیلاتی شرکتهای بیمه کشور. ۷۴

۸٫۵٫۲مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک در صنعت بیمه ایران. ۷۷

۹٫۵٫۲ویژگی های فعالیت بازاریابی در صنعت بیمه ایران. ۷۸

۶٫۲مدل نظری تحقیق.. ۸۰

۱٫۶٫۲شرح ابعاد مدل. ۸۲

۱٫۱٫۶٫۲مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی عملیاتی در بیمه. ۸۲

۱٫۱٫۱٫۶٫۲اجزای اصلی مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی عملیاتی.. ۸۳

۲٫۱٫۶٫۲مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی تحلیلی در بیمه. ۸۴

۱٫۲٫۱٫۶٫۲اجزای اصلی مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی تحلیلی.. ۸۵

۳٫۱٫۶٫۲انتخاب استراتژی بازاریابی در بیمه. ۹۰

۱٫۳٫۱٫۶٫۲استراتژی بازاریابی یکسان. ۹۲

۲٫۳٫۱٫۶٫۲استراتژی بازاریابی تفکیکی.. ۹۳

۳٫۳٫۱٫۶٫۲استراتژی بازاریابی متمرکز. ۹۴

فصل سوم

۱٫۳مقدمه. ۹۶

۲٫۳فرآیند اجرای تحقیق.. ۹۶

۳٫۳ روش تحقیق.. ۹۸

۴٫۳جامعه و نمونه آماری.. ۹۹

۱٫۴٫۳برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری.. ۹۹

۵٫۳روش جمع آوری اطلاعات.. ۱۰۰

۱٫۵٫۳ابزار جمع آوری داده ها و اطلاعات.. ۱۰۰

۶٫۳روایی و پایایی پرسشنامه. ۱۰۲

۱٫۶٫۳روایی پرسشنامه. ۱۰۲

۲٫۶٫۳پایایی پرسشنامه. ۱۰۳

۷٫۳تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات.. ۱۰۴

فصل چهارم

۱٫۴ مقدمه. ۱۰۶

۲٫۴توصیف متغیرهای تحقیق.. ۱۰۶

۳٫۴ آزمون نرمالیته. ۱۱۶

۴٫۴ برازش مدل. ۱۱۷

۵٫۴ بررسی معیار نکویی برازش کلی مدل. ۱۱۷